Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[90r]

Psalmus Cxxxvii Super flumina Babilonis

VJ sade oc graade i Babilon/
Naar wi tenckte paa dig Sion
Vi hengde wore lege høgt op paa quiste/
vdh met de floder/ som der hoss løbe
|90vDe som oss hagde tagit oss till fange
wilde haffue giort oss till sangere
De eskede aff oss en gledelige wise/
som wi pleyde førre ath siunge i lise
Vi sagde ath det ey wære kunde
ath siunge Gudz sang i fremde lande
Sion ville wi aldrig forgette/
men elske hende for Babilons rette
O Gud tenck paa de blodgerige hunde/
som oss gerne forlagde till grunde
Men dw forderffuelige Babilon/
som haffuer saa lenge forstørret Sion
Dw fonger wel din rette løn/
som och vel skall kende paa alle dine børn
Salig er den som dem tager oc griber/
oc slar dem i hiel emod en sten
Gud Fader Søn/ oc den Helligand
Ske priss oc ære i alle stund

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.