Christian 3.s danske Bibel

[502]

CXVIII.

LOffuer HERREN / Thi hand er venlig / Oc hans Miskundhed varer euindelige.

Jsrael sige nu / Hans Miskundhed varer euindelige.

Aarons Huss sige nu / Hans Miskundhed varer euindelige.

De som frøcte HERREN sige nu / Hans Miskundhed varer euindelige.

JEg kallede paa HERREN i angist / Oc HERREN bønhørde mig / oc trøstede mig.

HERREN er met mig / Der faar frøcter ieg icke / Huad kunde Mennisken gøre mig?

HERREN er met mig / at hielpePsal. 56.Ebre. 13. mig / Oc ieg vil see min lyst paa mine Fiender.

Det er gaat at forlade sig paa HERREN / oc icke forlade sig paa Menniskene.

Det er gaat at forlade sig paa HERREN / Oc icke forlade sig paa Førsterne.

Alle Hedninge omkring sette mig / Men i "HERRENS Naffn vil ieg nedhugge dem.

De omkring sette mig alle vegne / Men i HERRENS Naffn vil ieg nedhugge dem.

De omkring sette mig / som Bier / De vdslycke som ild i torne / Men i "HERRENS Naffn vil ieg nedhugge dem.

Mand støder mig / at ieg skal falde / Men HERREN hielper mig.

HERREN er min Mact / oc min Psalme / Oc hand er min Salighed.

Mand siunger met glæde om Seyer iExod. 15 de Retferdigis Bolige / HERRENS Høyre hand beholder Seyer.

HERRENS høyre Haand er ophøyet / HERRENS høyre Haand beholder Seyer.

Jeg skal icke dø / men leffue / oc kundgøre HERRENS Gerninger.

HERREN straffer mig vel / Men hand giffuer mig icke i Døden.

Lader Retferdigis port op faar mig / At ieg kand der gaa ind / oc tacke HERREN.

Det er HERRENS port / De Retferdige skulle gaa der ind.

Jeg tacker dig / at du ydmyger mig / oc hielper mig.

Den Sten som Bygnings men=Esai. 22Matt. 2Acto. 4.Rom. 9.1. Pet. 2. dene bort kaste / Er bleffuen til en Hiørnesten.

Det er skeet aff HERREN / Oc er Vnderligt faar vore øyen.

Denne er Dagen som HERREN giorde / Lader oss glædis oc frydis i hannem.

O HERRE hielp / O HERRE lad det vel lyckis.

Matt. 21Marci 2. Loffuit vere den som kommer i HERRENS Naffn / Wi velsigne eder / i som ere aff HERRENS Huss.

HERREN er Gud / som oss opliuser / Pryder Høytiden met May / indtil Alterens horn.

Du est min Gud / oc ieg tacker dig / Min Gud / Jeg vil prise dig.

|503 Tacker HERREN / Thi hand er venlig / Oc hans Miskundhed varer euindelige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.