Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[195v]

II. Den samme CXXVIII. Psalme/ anderledis.

Salig er den Mand der Gud frycter/
oc vdi hans veye vandrer/
Hand |196r tror Guds ord aff hiertens grund/
det siunis paa hans gierning allelund.
Jntet Menniske besuiger hand/
Hand hielper alle huor hand kand.
Oc met sit Handuerck føder sig/
Thi gaar hannem vel/ oc er altid salig.
Hand skyer hoer oc all wrenhed/
Oc i Ecteskab giffuer hand sig/
Hans Hustru i hans Huss vancker/
Som it Vintræ alt fult aff Vinbær.
Hans Børn side omkring hans bord/
Hand lærer dem at tro Guds Ord/
De ere som Olie planter/
Fra synd oc ondskab hand dem tucter.
See saadan naade faar det Menniske
Som tror paa Christi fortieniste/
At det kand Gud elske oc frycte/
Christus haffuer hannem fortient saadan lycke.
O du Guds Menniske altid salig/
Herren aff Zion velsigne dig/
|196vOc du skalt see i dine Dage
Huad got Guds folck Hierusalem skal haffue
Du skalt oc faa saa lang Liffs frist/
At du skalt see dine Børnebørn vist:
Du skalt oc see den fred oc glæde/
Der Gud offuer Jsrael monne giffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.