Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[197r]

IIII. Den samme CXXVIII. Psalme/ anderledis. Vnder de Noder/ som/ Vden Herren opholder vort Huss oc gaard/ siungis met.

RÆt salig er foruist den mand/
Som sig paa Gud forlader:
J Herrens fryct staar altid hand/
All synd hand skyer oc hader.
Hand vandrer oc i Herrens vey/
De ondis raad samtycker hand ey/
Guds bud hand altid elsker.
Aff dit Handuerck føder du dig/
|197vSom Herren selff dig lærer:
Du bruger ey falskhed oc suig/
Met retuished dig nærer.
Du est foruist en salig mand/
Det skal oc gaa dig vel i haand/
Fra alt ont Gud dig frelser.
Saa er oc din fromme Høstru/
Den Gud gaff dig selff here:
Som en fructsommelig Vindru/
Sine børn føder hun met ære.
Hun er en prydelse i dit Huss/
Lige som Solen/ det klare liuss/
Den deylige Himmel pryder.
Men dine børn den deylige Fruct/
Som dig aff Herren giffuis:
Dem føder du op i Christelig tuct/
Saa de Guds børn kunde bliffue.
Som Olie quiste side de
Omkring dit bord/ saa du maat see
Du Guds velsignelse nyder.
Velsignet bliffuer saa den Mand/
Som Herren altid frycter:
Hand prises høyt i alle Land/
J troen hand sig styrcker.
Hand faar oc siden Himmerig vist/
Formedelst den Herre Jesum Christ/
|198rSom oss igenløste alle.
Saa skal Herren velsigne dig
Aff Zion i Verden here:
At du skalt see ret visselig/
Jerusalems lycke oc ære.
Det er fred oc endrectighed/
Glæde/ velsignelse oc rolighed/
J alle dine liffs dage.
Her til giffuer Gud dig oc liffs frist/
At du maat see oc kiende
Dine deylige Børnebørn foruist/
Den lycke skal Gud dig sende.
Du skalt oc nyde Jsraels fred/
Baade her oc der i euighed.
Det giffue oss Gud allesammen.
Loff ære oc tack til euig tid
Skee dig Gud Fader kiere/
Met din Søn Christo mild oc blid/
Vilt vor beskermer være.
Der til ocsaa den hellig Aand/
Det ynske wi baade Quinde oc mand/
Sigendis alle Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.