Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[200v]

VI. Den XLV. Psalme/ Eructauit etc. Vor Herris Christi Brude Vise. D. Petrus Palladius.

Til Læseren.

DEr faare er denne Merckelig oc Trøstelig Christi Brudpsalme paa rim vdsæt/ at erlige Quindfolck/ Fruer oc Jomfruer/ Dannequinder oc gode Møer/ kunde bruge den til |201r gaffns oc til Guds ære/ at siunge Brude til seng met/ lige vnder de samme noder/ som den wgudelig Brudeuise/ ved naffn Mariskiold bleff seduonlige siungit met/ oc hør hen til Helligens paakald/ oc er der faar afflagt/ at Gud skal icke mere der aff fortørnis.

Hielp oss O HERre Jesu Christ/
Gud Faders søn/
vor eniste frelsermand foruist/
oc altid hør vor bøn/
saa vorde io Jesus vor skiold i huærinde vaade.
Nu ville wi siunge en vise/
J denne stund/
Vor Konning der met at prise/
Vdaff ret hiertens grund/
|201vSaa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Du est den deiligst i Verden er/
Baade mild oc blid/
Der for haffuer Gud dig saare kier/
Alt ind til euig tid/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Du veldige Først/ baade klog oc viss/
Bint op dit Suerd/
Thi du est prydet met loff oc priss/
Oc est det fulduel verd/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Lycksalig est du i din Herlighed/
For sandheds ord/
Oc vnderlig gierninger oc Salighed/
Din høyre haand haffuer det giort/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Dine ord ere skarpe som pile/
J hiertit ind/
Da monne de sig først huile/
De dræbe oc døde dine Fiender/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
|202rO Herre Guds Søn som himmelen reger
Til euig tid
Da bliffuer dit Rige oc Kongelig spir/
Met loff oc priss giør du din flid/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
De onde dem haffuer du intet kier/
Men de Retuise/
Thi skencker Gud dig sine gaffuer fler/
End hand dine brødre beuiste.
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Dine Klæder de lucte aff dyrebar Mirr/
En Kongelig sed/
Alt naar du ganger aff Høyelofft neer/
Vdi din Herlighed/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Her dantze de Jomfruer baade skøne oc blide
Oc Sallen er fuld/
Din Brud staar ved din høyre side/
Prydet met Perler oc Guld/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Min Daatter du skalt icke forsømme
At høre mine ord/
|202vOc der vdoffuer forglemme/
Dit Folck oc Faders gaard.
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Kongen vdaff din deylige mod
Bær lyst oc glæde/
For hand er Gud oc Herre god/
Hannem skalt du tilbede.
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Der kommer til dig baade quinder oc mend
De Rigiste/
De skencke dig gaffuer huer oc een/
Oc Folcket disligeste/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Du est vor Konningis Daatter ven/
Saa ærefuld/
Dine Klæder ere besæt omkring/
Alt met det røde Guld/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
J kaastelige Klæder oc herlige Bram/
Til Kongen ind
Dine Jomfruer følge dig erlige fram/
Oc tiene dig effter dit sind/
|203rSaa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Dine Jomfruer føre sig vdi skarlagen skind/
Met glæde oc fryd
Gaa de til Kongen i Høyelofft ind/
Altsammen met ære oc dyd/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Dine Børn voxe op met ære oc tuct/
Offuer alle deris Fædre i Verden/
Saa vide at giøre fruct/
Oc Førster der at være/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.
Her ville wi ende vor Vise/
Dit hellige Naffn
Det ville wi loffue oc prise/
Oss alle til gaffn/
Saa vorde io Jesus vor skiold i huerinde vaade.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.