Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[206r]

III. Den XX. Psalme/ Exaudiat te Dominus in die tribulationis.

Denne Psalme er Vndersaatters Bøn til Gud for deris Kong oc anden øffrighed. M. D. xxxvij.

Herren høre dig Bøn i din modgangs tid/
oc hielpe dig i din nøds dag/
Den som frelste Jacob der hand all sin tillid/
satte til Gud i sin sag/
met sorg oc stor modgang der hand omgick/
oc trøst aff Gud da fick/
hans naffn dig |206v nu styrcke/
fra synd oc sorg oc all din wlycke.
Du haabte til Gud/ oc satte til hannem din tro
J din store nød oc trang/
Thi skal hand nu sende dig sin hielp til euig ro
Aff sit hellige Zion/
Saa du skalt nu vel bliffue beuarit/
Som altid er hans sed/
At de hannem elske
Fra Synd oc sorrig hand dem altid frelser.
Dit hiertens gudelig Offer hand oc anseer/
Blidelig det anammer/
Oc dig sin tacknemmelig gode villie beteer/
Til liff oc Siel allsammen/
Hand vnde dig oc din hiertens attraa/
Effter hans villie at gaa/
Oc styrcke alle dine anslag
Fra synd oc sorrig nu effter denne dag.
Saa wi kunde oss mod alle vore wuenner
Aff din salighed forheffne/
|207rOc i vor Guds naffn opreise vore Bannere/
Met Seyer dem fordærffue/
At Gud vilde sig der met lade betee/
Saa huer maa høre oc see
At Gud dig bønhører/
Fra synd oc sorrig oc all nød dig fører.
Da siger huer mand/ der denne din gierning hører oc seer/
Ja nu kand ieg oc det skønne/
At Herren hielper sin salffuede Konning/ jo lenger jo meer/
Oc haffuer hørt hannem sin Bøn/
Aff Himmelen lader Gud alt dette skee/
Det giør de onde saa vee.
Hans høyre haands styrcke
All synd oc sorrig saalunde vdslycke.
De Fiender dristede sig paa Vogenborrig oc Reyssetyg/
Oc paa deris megne styrcke/
Wi dissimellem kalde paa Guds naffn met høy lyd/
Oc wi hannem saa dyrcke.
Thi tryckte Gud dem ned/ saa de falde/
Wi staa end nu alle/
Gud skal oss stadfeste/
Fra synd oc sorrig altid til det bæste.
|207vDu Gud som est vor rette Herre oc Konning
Haffuer oss denne dag frelsit/
Der wi dig paakalde/ at see gode villien din/
Vore wuenner bleffue da reffsit.
Wi tacke din store Barmhiertighed/
Met fred oc kierlighed
Lad oss tilsammen bo/
Vden synd oc sorrig oc all anden wro.
O Herre frelss denne vor rette Herre oc Konning/
Som du haffuer oss giffuit:
Oc huess wi bede for hannem effter villien din
Lad det bønhøret bliffue/
At wi maa dig tiene met ro oc fred/
J god samdrectighed/
Oc siden til euig tid
Vden synd oc sorrig met dig være salig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.