Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[210r]

Om Kaarssit/ oc trøst mod atskillige modgang oc fristelser.

I. Den III. Psalme/ Domine quid multiplicati etc. Siungis lige som/ O Jesu bold/ met megit voldetc. M. B.

O HERRE for dig ret ynckelig
Klager ieg all min vaande/
Hui forfølge mig saa mange tillige/
|210vAt komme mig dig fra haande?
Jeg er allen/ huort vil ieg hen?
Mod deris store skare
O Gud du mig beuare.
Thi mange mod mig opreise sig/
Aff falsk oc suig tale til mig/
Ville mig fra dig vende:
At du haffuer slet mig nu forgæt/
Oc mig ingen hielp tilsender.
Men ieg met flijd/ oc all tillid/
Giffuer mig til dig Herre:
Oc tror foruist/ at du jo est
Min hielpere oc ære.
Jeg ligger fortryct aff nød oc fryct/
Mennisken haffuer mig forladit/
Men du haffuer mig benaadit:
Mit hoffuit oplet/ effter din foriet/
At ieg nu saa mig trøste maa/
Met alle Guds børn tillige/
At være en Kong en tid saa lang
J dit euige Rige.
Ved hielpen din er Seyeren min/
Derfor ieg dig oc priser
Alt met min mund i allen stund/
At du mig trøst beuiser/
Naar ieg paa dig ydmygelig
|211rKalder/ du mig da hører/
Fra all wlycke fører.
Du ingen forsmaar/ ihuo der gaar
J troen reen til dig allen/
Om hielp aff dig at bide.
Thi bør dig priss/ O Herre viss/
Vden ende til euig tide.
Jeg haffde mig lagt/ oc soff saa sact/
Dog Fienderne vaare mange
Som vilde met mact mig ødelagt/
Deris suig monne ieg vndgange/
Der ieg opstod/ met it frit mod:
Døden kand mig oc ey holde/
Min Herre oc Gud det volde/
Thi hand tog mig aff naade til sig.
Vaar der end meer end tusind Hær/
Som mig omkring vilde giffue/
Jeg frycter dog ey for deris rej/
Men du vilt hoss mig bliffue.
Du haffuer met mact/ aff Guddoms krafft
Straffet mine wuenner/
Som stode mod mig/ met falsk oc suig/
For de dig icke kiender.
Jngen Aarsag ret haffue de fremset/
Deris tender du sønderknusit/
Som mod mig haffue brusit.
|211vThi du est den/ ja du allen/
Som hielper aff nød/ fra euig død/
Alle som dig tilhøre.
Velsigne dit Folck oc vær deris tolck/
Til euig glæde dem føre.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.