Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[262r]

XIII. Den LXXIX. Psalme/ Deus venerunt gentes etc. At siunge oc bede i denne siste oc farlige tid/ mod Tyrcken/ Paffuen/ oc andre Christendoms Fiender.

|262v O Herre Gud betee din mact/
dit Folck er sted i vaande/
Din hielp som du dem haffuer tilsagt/
lad komme dem snart til haande/
Din Arffuedeel offuerfalden er/
aff de grumme Hedningers Hær/
De ville hannem fordærffue.
De kunde ey lide dit hellige Ord/
Met falsk Guds tieniste de fare/
Den de met trusel oc megen mord
Forficte/ oc forsuare.
Der met din Stad Jerusalem
Dit hellige Tempel ocsaa aff dem
J grund forstørret vorder.
De haffue dit Folckis wskyldige blod
Saa jammerlig vdgydet/
|263rAt det alt som en rinnende flod
Paa Jorden monne vdflyde.
De myrde mangen Christen mand/
At det skøt ingen tælie kand/
Eller lade dem begraffue.
Dine helgens Kroppe for hund oc Raffn
Paa marckene ligge vdkaste/
Der met vorder dit hellige naffn
Aff dem forsmaad oc lastet/
Det maa oc huer met Øyen see/
Huor de oss holde for spot oc spee/
Oc vnder Føderne træde.
Huor lenge vilt du Herre mild
Dig ey offuer oss forbarme?
Oc lade din vrede brende som Jld
Offuer oss Syndere arme?
See til din fattige Christenhed/
Oc tenck paa din barmhiertighed/
Oc lad oss naaden finde.
Vdstyrt din vrede mangfoldelig
Paa Hedningernis skare/
Det Folck som icke vil kiende dig
Skal din grumhed ey spare/
Forstør du met din veldige haand
De Riger som dig giøre modstand/
Oc dit Naffn saa forsmaade.
|263vDe dræbe oc myrde i alle Land
Dit folck/ foruden all ende/
Oc skone huercken Quinde eller Mand
Kircker oc Skoler de skende.
Vore synder haffue det vel fortient/
Dog Herre din vrede fra oss vent/
Dig snart offuer oss forbarme.
Frels oss for din barmhiertighed
Dit hellige Naffn til ære/
Fra vore Fienders list oc grumhed/
Saare faa monne wi nu være.
Forlad oss all vor synd oc skyld/
Lad aff din vrede/ oc vær oss huld/
For dit Naffns skyld oc ære.
Til vor skade baade spot oc spee
Maa wi aff Fienderne lide/
Det giør oss sorrig oc hiertens vee/
Deris røst giør oss stor quide.
Huor er den Gud de trøste sig paa?
O Herre lad dem blodheffnen faa/
Som den forskylde torde.
O Herre Gud som alt formaa
Dig her offuer forbarme/
Lad Spotteren sin straff ey vndgaa/
Hielp dine Fanger arme.
Wi haffue dog ingen anden trøst/
|264rEnd dig som oss haffuer igenløst/
Vort haab est du allene.
Den spot O Herre aldrig forgæt/
Som Fienderne mod dig driffue/
Din strenge haand (som du haffuer iet)
Lad veldelig offuer dem bliffue:
Betale dem Herre siuffoldelig/
Som icke ville besinde sig
Oc søge effter din naade.
Hielp oss O Gud i all vor nød/
Baade nu oc alle dage:
Forlad vor synd/ oc giff oss føde/
Vor bøn lad dig behage/
Wi ere dit Folck/ oc egne Faar/
All vor forhaabning til dig staar/
Dig skee priss vden all ende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.