Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[265v]

XV. En Bøn/ aff den CIIII. Psalme/ at bede om timelig Verlig/ Regn eller Solskin/ oc for Jordens grøde etc. M. D. lxix.

|266r O Gud Fader din Soel saa skøn/
skinner offuer all Menniskens køn/
oc liuser Verden alle vegn/
du væder Jorden met dug oc regn.
Du regner ned paa Bierg oc Dal
Der gror løff oc græss vden all tal/
Du giffuer oss baade korn oc kierne/
Som wi met glæde bekiende gierne.
Thi bede wi dig O Fader kier/
Dit ord oc fred lad hoss oss være:
Du Jordens grøde oc fruct beuar/
Lad dette være it fructsommeligt Aar.
Timelig verlig lad du oss faa/
Hagel oc wuer beuar oss fra.
Sne/ Dug/ Regn/ Blest oc Solens skin
|266vKommer alt effter befalning din.
Tenck at wi ere din Arffuedeel
Dine børn du skabte oc frelste vel/
Wi vocte paa din milde haand
Den oss dit ord vel vise kand.
Pro serenitate.
Lad Solen skinne nær oc fierne/
Lad vrter/ græss/ met korn oc kierne
Voxe/ til Folcks oc Queggis spise/
At wi din gaffue kunde faa oc prise.
Pro pluuia tempestiua.
Ved Jesum Christ hør du vor bøn/
Giff oss en Regn vel god oc skøn/
Oc krune Aarit met din haand/
Met din Dug vande dette Land.
DEn Herre aff Zion er dit naffn/
Aff din godhed gaar vide saffn/
O Herre hielp oc hør oss nu/
Saa wi dig tacke aff hierte oc hu.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.