Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[301r]

XIIII. En part aff den CXLVII. Psalme/ Lauda Ierusalem Dominum etc.

Jerusalem du hellige Stad/
|301v loffue Herren alle dage/
At hand dine porte saa haffuer tilslutet/
at ingen giør dig wmage/
Dine borger i dig velsignet er/
hand skicker oc fred omkring dig her/
hand haffuer dig vel bespiset.
Hand sender vd sit hellige Ord
Offuer gantske Jorden alle:
Met saadan fart løber det saa snart/
At ingen kand det igenkalde.
Huad som hand førre loed fryse oc sne/
Foruermer hand nu oc lader optø/
Stenhierter maa der ved smelte.
Huem sin villie her vndertrycker/
Oc lader allene Gud raade:
Til Gud sig tror oc ey befrycter/
|302rJ fordeel eller i skade/
Guds Ord oc loff bliffuer hand vel viss/
Oc ingen anden faar den priss
Vden Jsrael den rette.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.