Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[34r]

V. Sancte Pouels Loffsang om sin Omuendelse. j. Timoth. j.

En visse tale er denne her/
|34vJ alle maade verd at høre/
At Jesus Christ til Verden kommen er/
alle Syndere salig at giøre.
Huis ieg er vist den aller argist/
men haffuer nu faait naade/
at Jesus Christ paa mig all mest
skulle tee sit taal offuermaade.
Paulus sagde/ Jeg Christi suend/
Wuerdig en Apostel at kalle/
Før end Gud mig fick omuent
Forfulde ieg hans Christne alle/
Fuld met Guds spaat/ giorde intet gaat/
Dog ieg lod mig vel tycke/
|35rVankundelig giorde ieg alt sligt/
Thi bedrede Gud min lycke.
At sette frem/ haffuer hand det giort/
Til it merckeligt efftersyn/
For alle som ville tro hans Ord/
Til det euige liff oc løn/
Dess være nu ære den euige Herre/
Som enist er rettelige viss/
Wsynlig Gud/ som leffuer alle vd/
Oc vist bør all ære oc priss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.