Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|52rDen cxxiiii Psalm/ Nisi quia dominus erat in nobis

WAare Gud icke met oss denne tid/
saa skal Jsrael sige
vaare gud icke met oss denne tid/
wi haffde lid angist oc quide/
Gud saa de Christne store oc smaa
aff mange vantro foractis saa/
som dem monne saare forfølge
⁕ De Menniske ere i hu saa vrede/
de reyse dem mod oss alle/
Saa leffuendis haffde de sunckit oss ned/
met grumhed oss offuerfaldet/
vor Siel hun gick igennem det Vand/
Vi haffde forsunckit alle Mand
haffde Gud icke met oss verit
⁕ Benedidet vere Herren der oss ey gaff
vnder deris Tender fangne/
Alt som en Ful der snaren kommer aff/
saa er vor siæl vndgangen/
den Snare er brøsten och wi ere fri/
vor Herris naffn det staar oss bi/
Som haffuer skafft Hiemmelen oc Jorden
Ere vere dig Gud i euighed/
vor Fader |52v lost du dig kalle/
Begaffue oss met din miskundhed/
wi bede du oss ey vndfalle
Den ære din Søn skal vere dig lig/
fra nu oc indtil euig tid/
Den HelligAand ey fra skilyes

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.