Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[52v]

Den li Psalm Miserere mei Deus

O Herre Gud benaade mig/
for din store barmhiertighed/
Afslet alt min wretuished/
Jeg kendis min Synd hun er mig leed/
Du tho mig vel aff ondskaff min/
Och gør mig reen aff all min Synd/
Thi ieg kender min ondskaff nu/
min Synd er altid i min hu
⁕ O Herre Gud mod dig all ene
haffuer ieg Syndet/ det kender ieg gerne/
ont haffuer ieg giort i din asyn/
At det er vist som du haffuer sagt/
At alle dig skulle bede om Miskund/
Thi vor natur er fuld aff Synd/
Huad haffde wi ellers naade behoff/
Du vinder dem offuer som det ey Tro
⁕ See Herre i Synden ieg vndfan|53rgen er/
min Moder mig i Synden fødde
sandhed hun gielder altid for dig/
din lønlige raad du mig tede/
Du haffuer vist mig huordan ieg er/
fuld aff ont oc Syndzens beger/
det kunde ieg icke føre forstaa
før du lost mig din visdom faa
⁕ Bestenck mig selff O Herre/
met din Jsop oc naade/
da bliffuer ieg reen och bedre/
quit fra all Syndzens vaade/
din kære Søns Blod er den Jsop/
der huidere end Sne gør Siæl oc Krop/
Lad mig faa at høre dine glædelige Ord/
saa frøydis de Been som forsmaade vore før
⁕ Dit Ansict O Herre vent fra min Synd/
slet vd all min wretuished/
skaffe i mig ith rent hierte igen/
forny mit sind oc forskiud mig ey/
Tag ey fra mig din Helligaand/
giff mig glæde i din Frelsermand
Met en sterck Aand gør mig stadig/
hoss dig at bliffue euindelig
⁕ De troløse vil ieg lære din Vey/
huorlunde de skulle hannem kende/
Ath |53v de mue vndgaa den falske sti/
och sig nu til dig omuende/
Beskerme mig Herre min salighedz Gud/
fra blodelige Synder alle
O Herre lad op mit hierte oc Mund/
dit loff oc ære at tale
⁕ Haffde du legemligt offuer elskt/
Da vilde ieg det vel gøre/
En ydmyg aand saa tager du helst/
ith angerfult hierte monne du høre/
Bethe dit folck din vilge god/
oc byg din Christne kircke/
saa skalt du Retferdighedz offer faa
De skulle dig Christelige dyrcke
⁕ Ere vere dig Gud i euighed/
for din miskund oc naade/
Vi tacke din barmhiertighed/
at du vilt oss styre och raade/
Der til din Søn vor Frelsermand/
skall giffues den samme ære/
aff fattig oc rig i alle land/
den helligaand bør dem lig at vere

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.