Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[53v]

Miserere mei deus/ anderledis fordansket

O Gud forbarme dig offuer mig/
for din store barmhiertighed/
Och for din megne miskundhed/
slet aff min |54r wretferdighed/
Tho du mig vel aff ondskaff min/
och gør mig reen fra all min Synd/
Thi ieg kender min ondskaff nu
min Synd er altid i min hu
⁕ O Herre Gud mod dig all ene/
haffuer ieg Syndet/ det kendis ieg/
Jeg haffuer giort ont i din Asyn/
at det er vist som du haffuer sagt/
Ath alle skulle bede dig om miskund/
thi vor nature er fuld aff Synd
huad haffde wi ellers naade behoff/
du vinder dem offuer som det ey Tro
⁕ See/ ieg er vdi Synd fød/
i synd vndfick mig min Moder/
Ret sandingen ieg ey dylger
løgn maat du icke høre/
Du haffuer viist mig huor dan ieg er/
ath ieg er fuld aff ond beger/
det kunde ieg icke før forstaa/
Før du lod mig din visdom faa
⁕ O Herre stenck du selff paa mig/
met din Jsop oc naade/
da bliffuer ieg ren visselig/
oc quit fra Synd oc vaade/
din kære Søns Blod er den Jsop/
der huidere end Sne gør Siæl oc Kraap/
Lad mig faa høre dine glædelige ord/
saa frøydis mine Been som beffuede før
|54v⁕ O Herre see ey til min Synd/
slæt vd all min wretferdighed/
Och skab ith rent hierte i mig/
Giff en ret Aand/ forny mit sind/
oc kast mig icke fra dit Ansict/
Tag icke fra mig den Helligaand/
Giff mig glæde i din Frelsermand/
Met en sterck Aand gør mig stadig
⁕ Dine Veye ieg dem lære vil/
som wretuise ere/
at de skulle Synden offuer giffue/
Oc sig til dig omuende
Frels mig O Herre min salighedz Gud/
fra legemsens lyst syndelige/
Saa skal min Tunge alt effter dit bud/
Gladelig forkynde din retuished
⁕ O Herre lad op mine læbe/
saa skal min mund kundgøre/
dit loff oc pris och store ære
oc altid det fremføre
Fordi/ om du vilde offer haffue/
all saa gerne ieg det gaffue/
Men du behøffuer intet vor gerning/
Vort offer gør dig ingen forbedring
En sorgfuld aand oc bedrøffuit/
ith ydmygt hierte oc forknusit/
som for din lerdom giffuer sig/
det er dig Gud behageligt/
oc men wi kunde intet gaat
Da hielp du |55r Sion som er dit folck/
effter din vilge god oc from/
Lad det opbyggis met din lerdom.
⁕ Hierusalem din forsamling/
naar det bliffuer fast opmurit/
met dine ord aff sendebud dine/
saa bliffuer altsammen vel writ/
Da skalt du faa retuist offer/
som er loff priss oc tacke oc ære/
det bør dig Gud all ene nyde/
Saadant offer skulle wi dig giffue

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.