Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[55r]

Den xii Psalm/ Saluum me fac domine Met de noder som O Gud aff Hiemmelen siungis met

O Herre Gud aff Hiemmerig/
wi maa det alle klage/
At Verden er wlydig dig/
det see wi alle dage/
Dine Ord forsmaass det er diss ver/
ath ingen haffuer sandhed kær/
løgen haffuer mact faangit
⁕ Nu lærer huer sin egen dict/
Som Gud kaller Menniskens paafund/
Det Sandhed er holler mand falskhed ligt/
dog der aff Gud haffuer sin Grund/
|55v Det seer mand vel for øyen her/
den farlige tid nu kommen er/
Som Apostlene och Christus om talede
⁕ Gudz tienniste er vent til skrømpteri
synd eri hiertet inde/
For Gud er det ith geckeri/
det faa wi selffue at finde/
Mand skal det gøre som Gud oss bød/
hielpe vor neste i all sin nød/
Kierlighed fuldkommer Louuen
⁕ Vi haffue lenge farit vild/
thi ingen haffuer oss voctid/
Och Dieffuelen gaff der raadene til/
at Gudz ord vorde foractid/
De for oss ginge vaare blinde som wi
oc kunde ey see den vilde sti/
derfaare da maatte wi falde
Men tack vere dig nu Jesu Christ/
som lod dig det forbarme/
At Dieffuelen sueg oss met sin list/
wi vaare nu fanger arme/
Nu lader du oss faa dine ord/
met dem ret fri ere wi nu giorde/
aff Dieffuelsens falske lære

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.