Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[56r]

Den cxxx. Psalm De profundis anderledis fordanskit

|56vTJl dig raaber ieg aff hiertens grund/
O Herre Gud du hør min røst/
Lad op dine øren i denne stund/
oc hør min Bøn oc ver min trøst/
Thi om du vilde mig dømme ræt/
effter min ondskaff som ieg haffuer fortient/
Da er ieg borte met alle
⁕ Hoss dig duer ey wden miskundhed
vore synder at forlade/
Forgeffuis er al vor hellighed/
du vilt hannem intet haffue
J din Asyn ey funden vaar/
nogit Menniske reen eller klar/
De ere Syndere alle
⁕ For den skyld vil ieg sette mit haab/
til Gudz miskund oc naade/
Och ey til min verdskyld eller raad/
thi det er ey wden vaade/
Gud haffuer mig loffuit den euige ro/
det er min trøst oc stadelige tro/
Hans ord kan icke liuge
⁕ Oc om ieg skulde end bie til queld/
oc ind til morgen stierne/
Mit haab ieg aldrig forlade vil/
ieg vil hannem Tro saa gerne/
Som hans folck Jsrael haffuer giort/
aff hiertens grund som wi haffue spurt/
Han vor deris haab all ene
|57r⁕ Thi han er mild och miskundelig/
han er all fuld aff naade/
Han vil aff ræt barmhiertighed/
vaare Synder alle forlade/
Thi han er det wskyldige Lam/
som oss aff Dieffuelsens Fengsel nam/
Och giorde oss klare oc rene
⁕ Gud Fader Søn oc den Helligaand
hannem ville wi prise och ære/
Thi oss haffuer ingen frelst vden han/
som wi aff Scrifften lære/
Thi bør hannem loff och tack all ene/
til euig tid for vden mene/
Der til sige wi nu Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.