Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[58r]

Den xlv Psalm Deus noster refugium et virtus

|58vVOr Gud han er saa fast en borg/
han er vor Skiold oc verie/
Han hielper aff all nød oc sorg/
der vil oss her besnerie/
Dieffuelen vor gamle fiende/
vil oss offueruinde/
stor mact oc argelist/
bruger han mod oss vist/
Paa Jorden er ey hans lige
⁕ Vor egen mact er inted verd/
wi ere snart offueruundne/
der strider for oss en veldig Herre/
alting maa for hannem bugne/
Spør du huo han er/
Christus han heder/
En Herre offuer alle Herrer/
oc ey ere Frelsere flere/
Marcken vil han beholde
⁕ Det all Verden fuld aff Dieffle vore/
oc vilde oss slæt opsluge/
Den frycte wi icke ved ith haar/
thi Gud kan dem det forbiude/
Er verdens Første vred/
vil oss sencke ned/
Han kan dog intet/
Christus haffuer hannem fangit/
Jth Gudz Ord kan hannem binde
⁕ Det samme ord de lade vel staa/
oc der til wtack haffue/
Thi Gud vil selffuer hoss oss gaa/
alt met sind Aand och |59r naade/
Tage de bort vort Liff/ Godz/ ære/ Børn oc Viff/
Vi passe ey der paa
de kunde ey mere faa/
Gudz Rige wi dog beholde

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.