Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[59r]

Den xxv Psalm Ad te domine leuaui animam meam/ Som er en reth skickelig Bøn til at begere hielp oc trøst aff Gud i all nød oc trang

FRa Mennisken haffuer ieg vent min hu/
Til dig min Siæl opløffter/
O Herre Gud beuare mig nu/
at ingen mig missacter/
All min tillid haffuer ieg til dig/
fra skam oc skensel vocte mig/
Ath sig mine wuenner ey glæde
Beskemmet bliffuer ingen Quinde eller Mand
som sig paa dig forlade/
Din veldige haand dem frelse kan/
fra sorg oc alskøns vaade/
Men skam oc skendzel faa alle de/
som dine tiænnere gøre ve/
for wden all aarsage
|59v⁕ Viss mig O Herre din Vey at gaa
ath ieg din sti maa lære/
J sandhed lær mig fast at staa/
di du est Gud min Herre/
Min hielp oc trøst och all tillid/
der til forlader ieg mig altid/
tradz alle dem som mig forfølge
⁕ Min herre lad dig til hierte gaa/
Oc verdis det at betencke/
huorledis de alle met dig staa/
huilcke du din naade skencker
Beslut det haffuer du for vist/
aff euighed for wden list/
huor met de Salige vorde
⁕ Min vngdoms brøst oc wfornufft/
O Herre vilt du forgette/
Forlad mig all min store wtuct/
Oc mine Synder afslette
Formedelst Christi rosen Blod/
som nøgen for oss paa Kaarssit stod/
O Herre i hu kom dette
⁕ Herren er sød/ retuiss oc god/
alle dem som hannem paa kalde/
Om de end nogit aff veyen gaa/
han vil dem dog ey vndfalde/
han lærer dem sin vilge god/
Befester hannem i deris hierte Rod/
Alt effter sin egen vilge
|60r⁕ Herrens vey er sandhed visselig/
Godhed/ miskund oc naade/
Sit løffte holder han tryggelig/
snarlig giffuer det til baade/
Alle dem hans ord samtycke nu/
oc elske dem aff hierte oc hu/
som oss aff scrifften kundgøris
⁕ For dit hellige naffn o Herre Gud
affslet alle mine Synder/
Det er saa megit det onde krud/
Oc voxer alle stunde/
Derfaare O Herre vnderuise mig/
Vdi din Lou vandre rettelig/
Aldelis effter din vilge
⁕ Menniskens Siæle som frycte Gud
de skulle hans Rige erffue/
De hannem Tro faa euig ro/
oc skulle ræt aldrig forderffuis/
Herren er deris rette forsuar/
sit Testamente dem obenbar/
Desligest den Helligaand skencker
⁕ O Herre Gud til dig altid/
Mine øyen ieg opløffter/
Frels mig aff Snaren ieg er vdi/
Til Helffuede mig Synden forplicter/
Forbarme dig mig O Herre Christ/
Thi ieg er arm och forsmaader |60v vist/
Der til aff mange foractet
⁕ Min hiertens ve oc nød er stor/
Vd aff min sorg mig redde/
Ansee at ieg misactet er/
aff trældom plat formødder/
Affslet all min wretuished/
Thi mange gøre mig wfred/
Oc aff fortred mig hade
⁕ Beuar min Siæl oc hielp nu mig
At ieg icke nu beskemmis/
Mit stadige haab haffuer ieg til dig/
Din vilge lad hoss mig fremmis/
Oc hielp nu ⁕ Herre aff sorg oc ve/
Jsrael dine Tienere/
Som dig all ene tilhøre

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.