Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[46v]

Jn exitu Jsrael de Egipto

JSraels vdgaang aff Egipten/
och Jacobs huss fra det groffue folck.
Da er kommen Juda til sin hellighed/
oc Jsrael til sin veldighed
⁕ Det saa Haffuit oc flyde/
och Jordan vende sig tilbage
⁕ Biergene haffue sprungit som bucke/
oc Tuerne som de vnge Lam
O Haff huad er dig at du flyde/
oc du Jordan at du komst tilbage
⁕ Oc i Bierg at i haffue sprungit som Bucke/
oc i Tuer som de spæde lam
⁕ Jorden skelffuer for Herrens Ansict oc for Jacobs Gudz ansict
⁕ Huilcken som haffuer vent stenen til en Sø/
oc klippen til vandsens Kielder
Jcke oss o Gud icke oss/
men dit |47r naffn giff den ære/
paa den barmhiertighedz oc sandheds vegne
⁕ Ath Folckene skulle icke sige/
huor er nu deris Gud
⁕ Men vor Gud er i Hiemmelen/
alting haffuer han giort effter sin vilge
⁕ Deris affguder er Sølff oc Guld som ere Menniskens gerninger
⁕ De haffue Mund oc kunde icke tale
de haffue øyen oc kunde icke see
⁕ De haffue øren oc kunde icke høre/
de haffue Næse oc kunde icke lucte
⁕ De haffue hender oc kunde icke føle
de haffue føder oc kunde icke gaa/
de kunde icke raabe i deris strube
⁕ Lige dem skulle de bliffue som dem giort haffue/
oc alle de som paa dem haabe
⁕ O du Jsraels huss haabe til Gud/
han er din hielpere oc beskermere
⁕ O du Aarons huss forlad dig paa Gud/
han er din hielpere oc beskermere
O i gudfryctige forlader eder paa Herren/
thi han er eders hielpere oc beskermere
|47v⁕ Herren haffuer kommet oss i hu/
oc haffuer benedidet oss alle
⁕ Han haffuer velsignet alle de Gudfryctige/
saa vel de smaa som de store
⁕ Gud som forøger eder/
han formere eder oc alle eders Børn
⁕ J ere benedide aff Herren/
som skabte Hiemmelen oc Jorden
⁕ Hiemmelens Hiemmel er Herrens/
Jorden haffuer han giffuit Menniskens Sønner
⁕ De døde loffue dig icke Herre/
Jcke heller alle de som nedfare til Helffuede
⁕ Men wi som leffue benedide Herren
fra nu oc ind til euig tid
⁕ Ere vere Gud Fader oc Gud Søn
oc saa Gud den Helligaand
⁕ Som verit haffuer aff begyndelsen
nu oc altid er oc bliffuer til euighed Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.