Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[62v]

Beati omnes qui timent dominum/ Den cxxviii. Psalm/ Met de Noder Gloria tibi domine siungis met

SAlig er den Mand der Gud frycter/
oc vdi hans veye vandrer/
Han tror Gudz ord aff hiertens grund/
Det paa hans Gerning alle lund
⁕ Jnted Menniske besuiger han/
han hielper alle huor han kan/
Och met sit Handuerck føder sig/
Thi gaar hannem vel oc er altid salig
Han skyr hoer oc all wrenhed
oc i Ec|63rIteskaff giffuer han sig/
Hans hustru i hans Huss vancker/
som ith Vintræ alt fult aff Vinbær
Hans Børn side omkring hans bord
han lærer dem ath Tro Gudz ord/
de ere som Olye planter/
fra Synd oc ondskaff han dem tucter
See saadant naade faar det Menniske
som Tror paa Christi fortiæniste/
At det kan Gud elske och frycte/
Christus haffuer hannem fortient saadan lycke
⁕ O du Gudz Menniske altid salig/
Herren aff Sion velsigne dig/
Och du skalt see i dine Dage/
huad gaat Gudz Folck Hierusalem skal haffue
⁕ Du skalt oc faa saa lang Liffs frist/
ath du skalt see dine Børnebørn vist
Du skalt oc see den fred och glæde/
der Gud offuer Jsrael monne giffue/
det er offuer alle dem som hannem frycte/
Christus haffuer oss fortient saadan lycke

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.