Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[63vI]

Den xlii. Psalm Judica me Deus

O Herre frels mig oc døm min sag/
mod den whellige skare/
Oc for det Menniske som er beslaget/
met suig oc ondskab saare/
Thi du est all min styrcke och raad
Hui lader du mig saa bedrøffuit gaa/
for|63rIItrengt aff mine wuenner.
⁕ Vdsend dit Liuss och din sandhed/
som mig kan Liuse oc lede/
och føre mig til dit hellige Bierg/
oc til din Bolig oc sæde/
Saa skal ieg indgaa til Gudz Altar/
til Gud som frøyder mig vngdom oc glæder/
oc tacke hannem met stor glæde
⁕ Hui est du saa bedrøffuit min Siæl/
hui gør du mig wro oc sorg/
du haabe til Gud Emanuel/
han kan dig vel husuale
Di ieg skal hannem met ære bistaa/
och for hans Ansictis salighed loffue/
Thi han er min Gud oc Herre
⁕ Ere vere Gud Fader i euighed/
som alting monne styre oc raade/
Hans eniste Søn vere loffuit met/
Som oss haffuer frelst aff vaade/
Den Helligaand vor trøstermand/
Ske loff oc priss i alle Land/
Met tack oc verdighed Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.