Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[63vII]

Den xciiii Psalm/ Deus vltionum dominus

O Herre Gud som bør ath heffne/
O Gud som bør at heffne/ lad dig nu see
Forhøye dig O Dommere paa Jorden/
betale de hofferdige effter deris forskyldning
O Herre huor lenge skulle de wgudelige
huor lenge skulle de wgudelige saa prale.
Hui skulle de saa bryde aff sig/
och tale saa fortredelige
Hui skulle de saa braske/
alle som synde oc gøre ilde
O Herre dit folck fortrenge de/
oc din Arff fortrycke de
De myrde Viduer oc vdlendige/
och ihiel sla de Faderløse
De sige ath Gud seer det icke/
oc ath Jacobs Gud acter det icke
|64rAth gribe forstand i gecke blant folcket
oc i Daarer naar ville i vorde kloge
Skulde han icke høre som haffuer skabt øret/
Skulde han icke see som haffuer giort øyet
Skulde han icke straffe/ som kan plage Hedninge/
han som lærer Menniske det som de vide
Ja Gud kender vel Menniskens tancker/
at de ere forfengelige
O Gud salig er den mand som du reffser/
oc lærer all din Lou
Ath han kan vere tolmodig i de onde dage/ ind til Graffuen bliffuer bered for de wgudelige
Thi Herren vil icke forskyude sit folck
oc ey forlade sin arff or eyedom
Thi Retferdighed kommer vel igen til rette/
oc den effterfølge alle de som ere aff hiertet retskabne
Huo vil træde mig emod de vdediske/
huo vil staa hoss dennem som gøre ilde/
Vden Gud vaare selff min hielpere/
|64vda vaare min Siæl fuld nær bleffuen stille
Der som ieg sagde min Fod glider/
Herre da styrckede mig din fromhed
Naar ieg haffuer megen vduertis bekømrelse/
da huiler min Siæl sig ved din fortrøstning
Thi huad skulde det skalckactige parti haffue met dig at skaffe/
som haffuer for seed at fare icke wden met offueruold
De fordriste dem megit mod den retferdige mandzsiæl/
oc fordømme wskyldigt Blod
⁕ Men Herren er mig til en beskermelse/
och min Gud en Klippe/ der ieg maa haffue min tilfluct til
⁕ Oc han skal betale dem for deris ondskaff/
oc i deris Synder han skal forderffue dem
Ja vor Herre Gud han skal forderffue dem
Gud Fader Søn oc den Helligaand
Ske priss oc ære i allen stund

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.