Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[64v]

Confitemini domino quoniam bonus/ Den Cxviii Psalm.

|65rLOffuer Gud ath han er saa god/
ath hans miskundhed varer euindelige
Saa sige och nu Jsraels folck
ath hanss miskunhed varer euindelige
Saa siger nu Aarons huss/
ath hans miskundhed varer euindelige
Saa sige oc nu de som frycte Gud/
at hans miskundhed varer euindelige
J min nød kallede ieg paa Gud/
saa hørde Gud mig rundelige
Effterdi Gud er met mig/
da frøcter ieg icke huad Mennisken kan gøre mig
Effterdi Gud er mig en hielpere/
da vil ieg vel see paa mine fiende
Det er bedre at sette haab til Gud/
end forlade sig paa Menniske
Ja det er fast bedre at sette sit haab til Gud/
end at forlade sig paa Førster
Alle Hedninge haffue belagt mig/
men i Gudz naffn vil ieg offueruinde dem
De haffue belagt mig om oc om/
men i Gudz naffn vil ieg offueruinde dem.
De haffue belagt mig lige som bier/
|65vde ere dog vdfløckte lige som Jld i torne
Men i Gudz naffn vil ieg vel faa heffn offuer dem
De skøde oc støtte mig at ieg skulde haffue faldet/
men Herren halp mig
Gud er min styrcke/ oc den loffuer ieg
Han er vorden mig til salighed
Der lyder en glædelig oc salig røst i de Retferdige Menniskis Bolige/
ath Gudz høyre haand beuiser stercke
Gudz høyre haand beuiser styrcke
Jeg skal icke Dø men leffue/
oc forkynde Gudz gerninger
Men Gud maa vel reffse mig/
dog offuer giffuer han mig icke i Døden
Oplader mig Retferdighedens porte/
at ieg maa gaa der ind oc loffue Gud
Ja det er Herrens port/
de Retferdige mue indgaa ath hannem
Jeg tacker dig at du hører mig/
oc at du est min salighed
Den sten som bygningis mendene bortkaste/
han er vorden til en hiørne sten
Ja det er alt sket aff Herren
Oc det er vnderligt i vore øyen
|66rDette er den dag som Herren haffuer skabt/
lader oss frøydis oc glædis i hannem
O Herre hielp/ o Herre giff lycke/
velsignet vere den som kommer i Herrens naffn
Vi velsigne eder aff Gudz huss
Gud er en Herre/ oc han opliuser oss
Pryder høytiden met May/ indtil Alterens hiørner
O Herre du est min Gud/
oc ieg vil tacke dig o min Gud/
Jeg vil holde megit aff dig
Loffuer Gud at han er saa god/
at hans miskundhed varer euindelige
Gud Fader Søn oc Helligaand/
Ske priss oc ære i allen stund

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.