Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[70v]

Den ii. Psalm Quare fremuerunt gentes/

|71rHVi storme och fnysse de Hedninge saa/
oc lade saa megit ilde
wnyttige raad gaar folckene paa
som Gud icke haffue vilde
Thi Konger paa Jorden bestercke sig/
oc Førster forsamlede ere
emod Christum din Søn oc dig/
Gud lad det icke saa vere/
Forbarme dig offuer oss Herre
⁕ Lad oss bryde sønder deris Baand/
och deris Aag bortkaste/
Den som bor i Hiemmerigis Throne/
skal det aff dem laste
Oc haanlige foracte saa/
oc tale till dem met vrede/
oc i sin grumhed met redsel sla/
for de vaare icke til rede/
Oc hannem om naade bede
⁕ Gud haffuer sæt til Kong sin Søn
offuer oss Christne alle/
Oc aff hannem skal tage løn
der han til hannem saa talde
Du est min Søn ieg fødde dig i dag
som mig vel behaffde/
Jeg skal dig giffue eske du aff mig
Hedninge til arffue at haffue
Oc Verden til euig gaffue
⁕ Jngen skulde kunde staa dig emod/
|71vDu skalt dem sønder bryde/
oc træde dem alle vnder din fod/
som dig icke vil lyde/
J Konger verer klaage saa/
oc lader eder vnderuise/
som Jorderigis dom skulle bestaa/
at i Gud ære oc priisse/
Saa faa i Ro och lisse
⁕ Tiæner Gud met fryct/
oc glæder eder met fare/
Anammer Gudz ord met tucte
saa kunde i Veyen beuare/
Naar hans grumhed optendis
da lider dem vel alle/
som icke fra hannem vendis/
Men trolige paa hannem kalde/
Gud vnde oss glæden alle

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.