Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|72rDen xliiii. Psalm Eructauit. Som er en ret Brøllups vise om Christo oc hans Aandelige Brud/ At siungis som Aff hiertens grund

MJt hierte opgaff ith lystigt ord/
Det queder ieg nu for Kongens bord/
Min Tunge hun er den Dicteris pen
Der dicter oc scriffuer snarlige for en/
Du allerskøniste aff Menniske er fød/
Dine Læber ere met naaden strød
Di Gud signe dig euindelige
Bind op dit Suerd offuer din lend/
Du est den mectigste der ieg haffuer kend/
See til oss mildelige
⁕ Lyckis oc triffues/ regere oc vel/
som du altid haffuer giort met skel/
For sandhed/ mildhed/ retuished/
skal din haand skaffe stor vnderlighed
Dine skud ere huasse i findernis bryst/
Alle folck falle neder for din røst/
oc giffue sig fangne eller dø/
Dit sæde er O euig Gud/
din Konge spir viser retuisbud/
Oc styrer oss fra all nød.
|72v⁕ Du elste retuished aff ret Tro
och haddede vantro met sin wro/
Din Gud smurde dig inden omkring/
met glædskabs Olie offuer dine Arffuinge/
Aff Mir oc andre kostelige krud/
Ryger dine kleder vd til din Bud/
Desligest dine huss aff Fielsbeen/
Jnden huilcket dig glæder Kongers Døtter
Der alle haande ære sammen knytter/
Til din priiss all ene
⁕ Din høgre side staar Dronningen ved
J Gylden stycke klæder aff aldhaande sed/
Hør nu Daatter oc see vel til/
bøy øren frem/ huad Brudgommen vil/
Forglem dit Folck oc Faders huss/
Met all sin Syndige pral oc russ/
Och siden skal Kongen begere/
din fauerhed for di han er
din sande Gud oc Herre kær
Tilbed hannem met stor ære
⁕ Oc du som før vaar fød Gud løss
aff Syndige foreldre oc Hedensk høss/
dit Ansict skal de ypperste kan vere/
Kredentz met gaffuer som de dig bære/
Kongens Daatter alle priisant/
er inden til oc Trædis met sand
i alle haande Gyllen brem|73rme/
met hender skal Kongen lediss Jomfruer/
som er hendes slæctinge met gledelig ehuor/
Som Kongens pallatz maa sømme
⁕ For dine forfederne der du haffuer mist
skal fødis dig Sønner det skal vere vist
Dem skalt du gøre til mectige mend/
Offuer all Verden skal det vorde kend.
For all den ære der du haffuer giort/
min edele Herre met gerninger och Ord/
skal ieg dit hellige naffn prisse/
Disligist skal alle de trofaste Folck/
For huilcke ieg nogen tid bliffuer en Tolck/
oc siden euig lisse
⁕ Jøderne siunge denne Psalme skøn/
om Salomon Kong Dauidz søn/
Huore han vor fauer weltalinde oc rig/
Haffde deylige børn oc hustruelige slig
O Christ du est denne min Kong/
Den hellig kircke er den din Drotning/
pryder i kerlighed aff rette Tro/
Dine vaaben Gudz ord/ dine klæder mandon/
Der riiger til Christne dydig oc from/
Vnde oss alle met dig at bo.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.