Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[49v]

Den samme Psalm anderledis dog met samme Noder

DEn daarlige Mund han siger saa/
en Gud bekende wi gerne/
Dog deris hierte i vantro monne staa/
met løgn Gudz ord forderffue/
Deris handling er fordømmelig/
for Gudz øyen ganske wkendelig/
Jngen Gudz bud paa acter
⁕ Gud Fader ned aff Hiemmelen saa/
da vore wi alle blinde/
Han lod sig det icke |50r forsmaa/
om han nogen kunde finde/
Der haffde forstand paa hans ord/
for dem torde voffue baade Liff oc Jord/
Oc hans vilge fuldkomme
⁕ Da skøtte ingen den rette Vey/
all sammen vore de vildfarne/
Huer fulde den gamle seduane/
Menniskens Budord at beuerne/
Jngen aff dem haffde nogit gaat giort/
huer vilde for Synden gøre stor bod
Der offuer sig Gud forbarme.
⁕ Lang tid ville de forblindede vere/
dem selff met suig forderffue/
Bedrage de arme deris gotz fortære/
met løgn deris konst beskerme/
Fordi at de ey Tro paa Gud/
hannem ey paakalle i Syndens nød/
Deris gerning mene de dem hielpe.
⁕ Derfaare er deris hierte ey stille
til frøct oc sorg dem vende/
Gud til de arme sig vende vil/
som han i Troen befinder/
Deris Bøn han hører/ bestiller deris raad/
oc vil dem hielpe som han haffuer sagt/
dem glædis at de hannem haffue
Huem vil de arme Jsraels Børn/
til Si|50vons trøst anamme/
Vden Gud all ene aff sin miskund/
ville sig der til forbarme/
Oc frelse oss alle met sin Søn/
Aff huilcken Jacob fick god løn
och alle Christne sig glæde

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.