Christian 3.s danske Bibel

|353 Paralipomenon / den Første Krønicke Bog.

I.

ADam / Seth / Enos / Kenan / Ma= Adam. Gene. 5. halaleel / Jared / Enoch / Methusala / Lamech / Noe / Sem / Cham / oc Japheth.

Disse ere Japhets Børn / Gomer / Magog / Japheth. Gene. 10. Madai / Jauan / Thubal / Mesech oc Thiras. Disse ere Gomers børn / Ascenas / Riphat / oc Thogarma. Jauans børn ere / Elisa / Tharsisa / Chitim oc Dodanim.

Chams børn ere / Chus / Mizraim / Put / oc Canaan.Cham. oc Chus børn ere / Seba / Heuila / Sabtha / Ragema / oc Sabthecha. Regema børn ere / Scheba oc Dedan. OcNimrod. Chus afflede Nimrod / hand begynte at bliffue mectig paa iorden. Mizraim afflede Ludim / Anamim / Lehabim / Naphtuhim / Pathrusim / oc Casluhim / aff huilcke Philistim oc Caphthorim ere komme. Oc Canaan afflede Zidon sin første søn / Het / Jebusi / Amori / Girgosi / Heui / Arki / Sini / Aruadi / Zemari / oc Hemathi.

Disse ere Sems børn / Elam / Assur / Arphachsad / Lud / Aram / Wz / Hul / Gether / ocSem. Eber. Masech. Oc Arphachsad afflede Salah / Salah afflede Eber / oc Eber afflede tho sønner / den ene hed Peleg / Fordi at landet bleff skifftet i hans tid / Oc hans Broder hed Jacktan / Oc Jaktan afflede Almodad / Saleph / Hazarmaueth / Jarah / Hadoram / Vsal / Dikla / Ebal / Abimael / Scheba / Ophir / Heuila oc Jobab / Disse ere alle Jaktans børn. Sem / Arphachsad / Salah / Eber / Peleg / Regu / Serug / Nahor / Tharah / oc Abram / det er Abraham.

Oc Ahrahams børn ere Jsaac oc Jsmael. Oc denne er deris Slect / Jsmaels første søn /Abrahams børn. Jsmaels børn. Keture børn. Nebaioth / Kedar / Adbeel / Mibsam / Misma / Duma / Masa / Hadad / Thema / Jethur / Naphis / Kedma. Disse ere Jsmaels børn.

Oc Keture Abrahams Medhustruis børn / Hun fødde Simram / Jaksan / Medan / Midian / Jesbak / oc Suah. Oc Jaksans børn ere Scheba oc Dedan. Oc Midians børn ere / Epha Epher / Henoc / Abida / oc Eldaa. Disse ere alle Keture børn.

Abraham afflede Jsaac / Oc Jsaacs børn ere / Esau / oc Jsrael / Esaus børn ere Eliphas /Jsaacs børn Esau. Gene. 25. 36. Seir. Gene. 36. Reguel / Jeus / Jaelam / oc Korah. Eliphas børn ere Theman / Omar / Zephi / Gaetham / Kenas / Thimna oc Amalek. Reguels børn ere / Nahath / Serah / Samma oc Misa.

Seirs børn ere / Lothan / Sobal / Zibeon / Ana / Dison / Ezer oc Disan. Lothans børn ere / Hori oc Homam / oc Thimna vor Lothans søster. Sabals børn ere / Alian / Manahath / Ebal Sephi oc Onam / Zibeons børn ere / Aia oc Ana. Ana børn / Dison. Disons børn ere / Hamram / Esban / Jethran oc Chran. Ezers børn ere / Bilhan / Saewan oc Jaekan. Disans børn ere Vz oc Aran.

Disse ere de Konger som haffue regerit i Edoms land / før end nogen Konge regeredeKonger i Edom. Gene. 36. iblant Jsraels børn. Bela Beors søn / oc hans stad hed Dinhaba. Oc der Bela døde / da bleff Jobab Seras søn aff Bazra Konge i hans sted. Oc der Jobab døde / da bleff Husam aff Themaniters land Konge i hans sted. Der Husam døde / da bleff Hadad Bedads søn Konge i hans sted / som slo Madianiterne paa Moabiternis marck / oc hans stad hed Awith. Der Hadad døde / da bleff Samla aff Masrek Konge i hans sted. Der Samla døde / da bleff Saul aff Rehoboth hoss Vandet / konge i hans sted. Der Saul døde / da bleff Baal Hanan Achbors søn konge i hans sted. Der Baal Hanan døde / da bleff Hadad konge i hans sted / oc hans stad hed Pagi / oc hans Hustru hed Mehethabeel / Madreds daatter / oc Mesahabs daatter.

Oc der Hadad døde / da bleffue der Førster i Edom / den Første Thimna / Den Første Alia / den Første Jetheth / den Første Ahalibama / den Første Ela / den Første Pinon / den Første Kenas / den Første Theman / den Første Mibzar / den Første Madiel / den Første Jram. Disse ere Førsterne i Edom.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.