Christian 3.s danske Bibel

[300]

II.

DEr tiden siundet nu til / at Dauid skulde dø / da bød hand sin søn Salomon / och Dauids be falning til Salo mon i hans siste tid. Deut. 17.sagde / Jeg gaar bort al Verdens vey. Saa ver trøstig / oc ver Mandelig / oc tag vare paa det som HERREN din Gud haffuer befallet dig / ath du vandrer i hans veye / oc holder hans Skick / Bud / Ræt / oc Vidnesbyrd / som screffuet staar i Mose lou / At du kant vere forstandig i alt det du gør / oc huort du vender dig. Paa det at HERREN skal opuecke sit ord / som hand talede offuer mig / oc sagde / Er det saa at dine Børn beuare deris veye / at de vandre trolige faar mig / aff gantske hierte oc aff gantske siel / Da skal der aldrig fattis en Mand aff dig paa Jsraels Stoel.

|301 Oc du vedst vel / huad Joab Zeru Ja søn giorde mig / huad hand giorde de tho Joab. Stridzhøffuitzmend i Jsrael / Abner Ners søn / oc Amasa Jethers søn / som hand slo ihiel / oc styrte Stridzblod i fred / oc kom Stridzblod paa hans bælte / som vaar om hans lender / oc paa hans sko /2. Reg. 3. 20. som vaare paa hans føder. Gør effter din viished / at du icke fører hans graa haar ned til Helffuede met fred.

Oc du skalt beuise Bersillai Gileaditers børn barmhertighed / at de æde ved dit Bord /Barsillai. 2. Reg. 16. 19. Simei. 2. Reg. 16. 19. Thi at de hulde sig til mig / der ieg flyde faar Absolon din Broder.

Oc see / du haffuer hoss dig Simei Gera søn / Jemini søns aff Bahurim / som skendelige bandede mig paa den tid / der ieg gick til Mahanaim. Oc hand kom mod mig hoss Jordan / Da soer ieg hannem ved HERREN / oc sagde / Jeg vil icke sla dig ihiel met Suerd. Men du skalt icke lade hannem vere wskyldig / Thi du est en viiss Mand / oc vedst vel huad du skalt gøre hannem / At du sender hans graa Haar met blod hen vnder i Helffuede.

Saa soff Dauid hen met sine Fedre / oc bleff iordet i Dauidz Stad. Oc den tid / som Da=2. Paral. 3. Dauid leffde 70. aar. 2. Re. 5. Oc regerede 40 aar. Adonia. uid vaar Konge offuer Jsrael / er fyritiue aar / Hand vaar Konge i Hebron i siu aar / oc try oc trediue aar i Jerusalem. Oc Salomon sad paa sin Faders Dauidz Stoel / oc hans Konge rige bleff meget stadfestet.

Oc Adonia Hagithz søn / kom indtil Bersabee Salomons Moder. Oc hun sagde / Kommer du met fred? Hand sagde / Ja. Oc hand sagde / Jeg haffuer at tale met dig. Hun sagde / Sig frem. Hand sagde / Du vedst vel at Kongeriget vaar mit / oc al Jsrael haffde vent dem til mig / at ieg skulde veret Konge / Men nu er Kongeriget omuent oc bleffuet min Broders / det er bleffuet hans aff HERREN. Nu beder ieg en bøn aff dig / at du vilt icke beskemme mit ansict. Hun sagde til hannem / Sig til. Hand sagde / Tale met Kong Salomon / thi hand beskemmer icke dit ansict / at hand vil giffue mig Abisag aff Sunem til Hustru. Bersabee sagde / Vel / Jeg vil tale met Kongen paa dine vegne.

Oc Bersabee kom hen ind til Kong Salomon / at tale met hannem paa Adonia vegne. Oc Kongen stod op / oc gick mod hende / oc tilbad hende / oc sette sig paa sin Stoel / oc der bleff en Stoel sæt til Kongens Moder / at hun sette sig hoss hans høyre side. Oc hun sagde / Jeg beder en liden bøn aff dig / du vilt icke beskemme mit ansict. Kongen sagde til hende / Bed min Moder / Jeg vil icke beskemme dit ansict. Hun sagde / Lad Abisag aff Sunem giffuis din Broder Adonia til Hustru.

Da suarede Kong Salomon / oc sagde til sin Moder / Huor faar beder du om Abisag aff Sunem til Adonia? Bed oc om Konge riget til hannem / Thi hand er min største Broder / ocAdonia. hand haffuer Abiathar Presten oc Joab Zeru Ja søn. Oc Kong Salomon soer ved HERREN / oc sagde / Gud gøre mig det oc det / Adonia skal haffue talet det mod sit liff. Oc nu / saa sandelige som HERREN leffuer / som mig haffuer stadfest / oc ladet side paa min Faders Dauidz Stoel / oc giorde mig it Huss / som hand sagde / Adonia skal dø i dag. Oc Kongen sende hen ved Benaia Joiadas søn / hand slo hannem at hand døde.

Oc Kongen sagde til Ab Jathar Presten gack bort til din Ager i Anathot / thi duest Ab Jathar dødzens. Men ieg vil icke sla dig ihiel i dag / Thi du barst HERRENS HERRJS Arck faar Dauid min Fader / oc du lidde modgang i min Faders modgang. Saa vdstøtte Salomon Ab Jathar / at hand maatte icke vere HERRENS Prest / At HERRENS ord skulde fuldkommis / som hand haffde talet offuer Eli Huss i Silo.

1. Reg. 2. Joab. Oc dette røcte kom faar Joab / Thi Joab hengde ved Adonia / oc icke met Absolon. Da flyde Joab til HERRENS Tabernackel / oc tog fat om Alterens horn. Oc det bleff Kong Salomon til kende giffuet / at Joab vaar flyd til HERRENS Tabernackel / oc see / hand stod hoss Alteret. Da sende Salomon Benaia Joiada søn did / oc sagde / gack / sla hannem. Oc der Benaia kom til HERRENS Tabernackel / da sagde hand til hannem / Saa siger Kongen / gack her vd. Hand suarede / Ney / her vil ieg dø. Oc Benaia talede saadant til Kongen igen / oc sagde / Saa haffuer Joab talet / oc saa haffuer hand suaret mig igen.

Da sagde Kongen til hannem / Gør som hand sagde / oc sla hannem / oc iorde hannem / At du skalt vende det Blod / som Joab haffuer vdgydet forgeffuis / fra mig oc fra min Faders Huss / oc HERREN skal betale hannem hans Blod paa hans Hoffuit / At hand slo tho1. Reg. 3. 20. Mend ihiel / de som vaare retferdigere oc bedre end hand / oc myrde dem met suerd / at min Fader Dauid viste der inted aff / som vaar / Abner Ners søn / Stridzhøffuitzmand offuer Jsrael / oc Amasa Jethers søn / Stridzhøffuitzmand offuer Juda / at deris Blod skal betalis paa Joabs hoffuit oc hans sæds euindelige / Men Dauid oc hans sæd / hans Huss oc hans Stoel skulle haffue Fred aff HERREN euindelige.

Oc Benaia Joiadas søn gick hen op / oc slo hannem oc dræbte hannem. Oc hand bleff Infra 4. iordet i sit Huss i Ørcken. Oc Kongen sette Benaia Joiadas søn i hans sted offuer Hærren / oc Kongen sette Zadok Presten i Ab Jathars sted.

|302 Kongen sende hen / oc loed kalde Simei / oc sagde til hannem / Byg dig it Huss i Jerusalem / oc bo der / oc gack icke der vdaff / huercken hid eller did. Paa huilcken dag du gaar vd / oc gaar offuer Kidron beck / Da vid / at du skalt visselige dø / dit Blod skal vere paa dit Hoffuit. Simei sagde til Kongen / Det er en god mening / lige som min Herre Kongen haffuer talet / saa skal din tienere gøre / Saa bode Simei i Jerusalem i long tid.

Det hende sig try aar der effter / at tho aff Simei Suenne løbe til Achis Maecha søn / som vaar Konge i Gath / Oc det bleff Simei til kende giffuit / See / dine suenne ere i Gath. Saa giorde Simei sig rede / oc salede sin Asen / oc drog bort til Achis i Gath / at oplede sine suenne. Oc der hand kom hen / da førde hand sine suenne fra Gath.

Oc det bleff sagd faar Salomon / at Simei vaar dragen fra Jerusalem til Gath / oc vaar kommen igen. Da sende Kongen hen / oc lod kalde Simei / oc sagde til hannem / Haffuer ieg icke soret dig ved HERREN / oc vidnet faar dig / oc sagt / Paa huad dag du droge vd / oc ginge enten hid eller did / At du skulde vide / at du skulde visselige dø? Oc du sagde til mig / Jeg haffuer hørt en god mening. Hui haffuer du da icke holdet dig effter HERRENS Eed oc Bud / som ieg bød dig?

1. Reg. 16. Oc Kongen sagde til Simei / Du vist al den ondskaff som dit hierte er vitterligt / som du giorde min Fader Dauid / HERREN betalede din ondskaff paa dit hoffuit. Oc Kong Salomon er velsignet / oc Dauidz Stoel skal vere stadfest faar HERREN euindelige. Saa bød Kongen Benaia Joiadas søn / Hand gick hen vd / oc slo hannem ihiel. Oc Kongeriget bleff stadfest ved Salomons haand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.