Christian 3.s danske Bibel

|30 XXIII.

SAra leffuede i hundrede oc siw oc tiue aar / oc døde i en hoffuit stad som hed Sare alder 127. aar. Gene. 10.Hebron i det land Canaan. Da kom Abraham / at klage oc begræde hende.

Siden stod hand op fra hendis lig / oc talede met Hetz børn / oc sagde / Jeg er en fremmet Mand oc dog en indbyggere hoss eder / Giffuer mig en Eydom til en begraffuelse her hoss eder / at ieg kand begraffue min døde vdi / som her ligger for mig. Da suarede Hetz børn Abraham / och sagde til hannem / Hør oss / kære Herre / Dw est en Guds Første her i blant oss / begraff din døde i vaare erligste graffuer / Jngen aff oss skal formene dig sin graff / at dw ey maat iorde din døde der vdi.

Da stod Abraham op oc neyde sig for Folket i landet / som vor / for Hetz børn / oc talede met dem / oc sagde / Er det eders vilie / at ieg maa her begraffue min døde / som her ligger for mig / Ephron.da hører mig / oc beder for mig til Ephron Zoars søn / at hand vil vnde mig sin dubbelde Hule / som er i enden paa hans ager / han vnder mig hende for penninge / saa meget som hun er verd / blant eder til en begraffuelsis eydom / Thi Ephron bode der iblant Hetz børn.

Da suare de Ephron Hetiter Abraham / saa at Hetz børn hørde der paa / for alle dem som ginge vd oc ind / at hans stadz port / oc sagde / Ney / min Herre / Men hør mig / Jeg skencker dig den Ager / oc Hulen der vdi til met / oc offuer giffuer dig hannem for mit Folkis børns øyen / til at begraffue din døde.

Da neye de Abraham sig for Folket i landet / oc talede met Ephron / saa at Folket i landet hørde der paa / oc sagde / Vilt dw vnde mig ageren / da beder ieg dig / at dw vilt tage penninge Sekel vor en vect / som voe en ort guld.for hannem / saa vil ieg iorde mine døde der vdi. Da suarede Ephron Abraham och sagde til hannem / Min Herre / hør mig dog / Den iord er fire hundrede sekel sølff verd / men huad er det mellem mig oc dig? Begr aff ekon din døde.

Abraham lydde Ephron at / oc veyde hannem de penninge til / som hand sagde / der hørde Act. 7.Hetz børn paa / som vaare / fire hundrede sekel sølff / gille och gengse i køb. Saa bleff Ephrons ager / i huilken den dubbelde Hule er / tuert offuer fra Mamre / Abraham stadfest til Eyedom / met Hulen der vdi. Oc met alle træ der trint omkring paa ageren / at Hetz børn saa der paa / och alle som ginge vd oc ind aff hans stads port.

Sara begraffuis:Saa begroff Abraham sin hustru Sara i den dubbelde Hule paa ageren / tuert offuer fra Mamre / det er Hebron / i det land Canaan. Saa bleff ageren oc Hulen der vdi stadfest aff Hetz børn Abraham til en arffue begraffuelse.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.