Christian 3.s danske Bibel

[33]

XXVI.

DEr kom atter en Dyr Tid i Landet / offuer den som før vor / i Abrahams tid.Dyr Tid i Jsaacs tid. Saa drog Jsaac til Abimelech Philisternis konge til Gerar.

Da obenbarede HERREN sig for hannem / och sagde / Drag icke hen ind i Egipten / men bliff i det Land / som ieg siger dig / vær en vdlending i dette land / Jeg vil vere hoss dig / oc velsigne dig / Thi dig oc din Sæd vil ieg giffue alle disse land / oc stadfeste den Eed / som ieg haffuer soret din fader Abraham. Oc vil formere din Sæd / som Stiernerne paa himmelen / oc Christus bliffuer. Jsaac til sagt. Gene. 12. 13. 15. giffue din Sæd alle disse land / Oc ved din Sæd skulle alle folk paa iorden velsignis. Fordi / at Abraham lydde min røst / och beuarede min Ræt / mine Bud / min skickoc min low.

Saa bode Jsaac i Gerar. Och naar folket i samme sted / spurde om hans hustru / da sagde hand / Hun er min søster / Thi hand frøctede at sige / hun er min hustru / tenckendis / de taare sla mig i hiel / for Rebecka skyld / thi hun haffde it deyligt ansict.

Der hand haffde nu bod der en tid lang / saa Abimelech Philisternis konge i gennem vinduet / oc bleff det var / at Jsaac legre met Rebecka sin hustru. Da kallede Abimelech Jsaac / oc sagde / See / det er din hustru / Hui haffuer du da sagt / hun er min Søster? Jsaac suarede hannem / Jeg tenckte / maa velske / ieg motte slas i hiel for hendis skyld. Da sagde Abimelech / Hui haffuer du saa giort mod oss? Det kunde snart skeet / at naagen aff folket haffde lagt sig til din hustru / saa haffde du ført den synd paa oss. Saa bød Abimelech alt folket / oc sagde / Hwo som rører denne Mand eller hans hustru handskal / dø.

Oc Jsaac saade der i landet / oc fick samme aar hundrede følt / thi HERREN velsignede hannen. Oc hand bleff en megtig Mand / oc forfremdis io mere oc mere / til hand bleff saare megtig / oc haffde megit godz / baade smaat oc stort quæg / oc mange tienste tiuende. Der faare bare Philisterne auind ved hannem / oc stoppede alle brøndene / som hans faders tienere haffde graffuit / i Abrahams hans faders tid / oc fylte dem met iord / saa ath Abimelech ocsaa sagde til hannem / Drag fra oss / thi dw est bleffuen oss for megtig.

Saa drog Jsaac der fra / oc sette sitpaulun op paa den grund Gerar / oc bode der. Oc loed opkaste de brønde igen / som de haffde graffuit vdi Abrahams hans faders tid / huilke Philisterne igen stoppede effter Abrahams død / Oc hand kallede dem ved det samme naffn som hans fader haffde kallet dem. Saa groffue Jsaacs tienere i dalen / oc funde der en leffuendis kilde. Men hyrderne aff Gerar kiffuede met Jsaacs hyrder / och sagde / det er vort vand / Saa kallede hand den brønd / Esek / thi de giorde hannem der wret. Saa groffue de en anden brønd / oc de kiffue=Esek heder wret. Sitna heher modstand. Rehobots heder Rum eller vidhed. de oc for den / der for kallede hand den Sitna. Da foer hand der fra / oc groff en anden brønd / oc de kiffuede inted for den / thi kallede hand den / Rehoboth / och sagde / Nw haffuer HERREN giffuit oss rum / oc lader oss voxe her i landet.

Siden foer han der fra til Bersaba. Oc HERREN obenbarede sig for hannem samme nat / oc sagde / Jeg er din faders Abrahams Gwd / frøcte icke / Thi Jeg er met dig / oc vil vel signe dig / oc formere din Sæd for min tieneris Abrahams skyld. Saa bygde han der it Altere / oc predickede om HERRENS naffn / oc oprætte der sit paulun / oc hans tienere groffue der en brønd.

Oc Abimelech foer til hannem aff Gerar / met sin frende Ahusath / oc Phichol sin StridzGene. 21. høffuidz mand. Da sagde Jsaac til dem / Hui komme i til mig? Haffue i mig ey for had / och dreffue mig fra eder? De suarede / Vi see met obne øyen / at HERREN er met dig / der faare |34 Forbund mellem Jsaac oc Abimelech.sagde wi / Der skal være en Eed mellem oss oc dig / oc wi ville gøre it Forbund met dig / ath dw stalt ingen skade gøre oss / lige som wi haffue inted rørt dig / och ey heller giort dig andit end alt got / oc wi lode dig fare met fred / Men dw est nw HERRENS velsignede. Saa giorde hand dem it gestebud / oc de ode oc drucke. Oc stode tidelige op om morgenen / oc besore dem met huer andre / Saa loed Jsaac dem fare / oc de droge fra hannem met fred.

Den samme dag komme Jsaacs tienere / och sagde hannem aff den brønd / som de haffde Seba kaldis Eed. Ber / det er brønd. Esau tager tho hedniske quinder.graffuit / oc sagde til hannem / wi haffue fundet vand. Oc den brønd kallede hand / Saba / der aff kallis staden Bersaba / ind til denne dag.

Der Esau vor fyretiue aar gammil / da tog hand en hustru / som hed Judith / Beris Hetiters daatter / oc Basmath Elons Hetiters daatter til hustru / De giorde baade Jsaac oc Rebecka hierte sorg.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.