Christian 3.s danske Bibel

[32]

XXV.

ABraham tog sig en hustru igen / som hed Ketura / hun fødde hannemAbrahams børn ved Ketura. 1. Para. 1. Simron oc Jaksan / Medan / oc Midian / Jesbak oc Suah. Oc Jaksan afflede Seba oc Dedan. Men Dedans børn vore Assurim / Latusim oc Leumim. Och Midians børn vaare / Epha / Epher / Hanock / Abida / oc Eldaa. Disse ere alle Keture børn.

Och Abraham gaff Jsaac alt sit godz / Men de andre børn / som hand haffde met sine Methustruer / gaff hand Skenck / oc lod dem fare hen mod Østerland fra sin søn Jsaac / den stund hand leffuede.

Abrahams alder.Denne er Abrahams alder / som hand leffde / hundrede fem oc halffierdsins tiue aar / Saa bleff hand siug oc døde i en rolig alder / der han vor gammil oc mæt aff dette liff / oc bleff samlet til sit folk. Oc hans sønner Jsaac oc Jsmael / iordede hannen i den dubbelde Hule paa Ephrons / Zohars Hethiters søns ager / som ligger tuert offuer fra Mamre / huilken Abraham købte aff Hetzs børn / Der bleff Abraham iordet hoss Sara sin hustru.

Gene. 16.Oc effter Abrahams død velsignede Gud Jsaac hans søn / oc Jsaac bode hoss den leffuendis oc seendis kilde.

Jsmaels slect.Denne er Jsmaels Abrahams søns slæct / som Sare pige Hagar / aff Egypten fødde hannem / oc disse ere hans børns naffn / som deris slæcter ere neffnde effter. Nebaioth vor Jsmaels første fødde søn / siden Kedar / Adbeel / Mibsam / Misma / Duma / Masa / Hadar / Thema / Je Jsmaels alder 137. aar.tur / Naphis / oc Kedma. Disse ere Jsmaels børn met deris naffn vdi deris byer oc stæder / tolff Førster offuer deris folk. Oc denne er Jsmaels alder / hundrede och søtten oc tiue aar / saa bleff hand siug / oc døde / oc bleff samlet til sit folk / och de bode fra Heuila / och ind til Sur hen mod Egipten / som mand far til Assyrien / Hand falt for alle hans brødre.

Jsaacs slect. 1. Para. 1.Denne er Jsaacs Abrahams søns slæct / Abraham afflede Jsaac / oc Jsaac vor fyretiue aar gammil / der hand tog Rebecka Bathuels Syrers daatter aff Mesopotamia / Labans søster til hustru.

Oc Jsaac bad HERREN for sin hustru / thi hun vor wfructsommelig / oc HERREN hørde hans bøn / oc Rebecka hans hustru vndfick / oc børnene støttis til hobe i hendis liff. Da sagde hun / Men det skulde saa gaa mig / hui haffuer ieg da vndfongit Saa gick hun bort at spørie HERREN der om. Oc HERREN sagde til hende / Tuende folk er i dit liff / oc tw haande folk skulle skilies aff dit liff / oc det ene folk skal haffue offuerhaand offuer det |33 andet / Oc den største skal tiene den minste.

Der nu tiden kom / at hun skulde føde / See / da vaare der tuillinge i hendis liff. Den førsteMal. 1.Roma. 9. som kom frem / hand vor rødlydet / oc altsammen laaen som it skind / oc de kallede hannem Esau. Saa kom hans broder strax frem / oc holt om Esau hæl met sin haand / och de kallede hannem Jacob. Trysins tiue aar gammil vor Jsaac der de bleffue fødde. Der drengene bleffue nu store /Esau. Jacob. da bleff Esau en Jegere oc Agermand / men Jacob vor en from mand / oc bode i paulunet. Och Jsaac haffde Esau kær / och od gerne aff hans Jact / men Rebecka haffde Jacob kær.

Oc Jacob haffde til red en ræt / saa kom Esau aff marcken / oc vor træt / oc sagde til Jacob /Esau seler sin første fød selff rettighed. Edom kaldis rødactig. Ebre. 12. Lad mig smage den røde ræt / thi ieg er træt / der aff kaldis hand Edom. Da sagde Jacob / Sel mig i dag din første Fødelse / Esau suarede / See / ieg maa dog dø / huad kan ieg gøre met den første Fødsel? Da sagde Jacob / saa suer mig i dag / oc hand sor hannem / oc saa solde hand Jacob sin første Fødsel. Da gaff Jacob hannem brød oc den ræt som hand haffde red aff gryn / Oc hand od oc drack / oc stod op oc gick bort / Saa foractede Esau sin første Fødsel.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.