Christian 3.s danske Bibel

[27]

XXI.

OC HERREN besøgte Saram / som hand haffde loffuet / oc fuldkomme=Ebre. 11. Jsaac fød. Gene. 18.Matth. 1 de det som hand haffde tilsagt hende. Oc Sara vndfick / oc fødde Abraham en søn i sin alderdom / paa den tid / som Gud haffde sagt hannem. Oc Abraham kallede sin søn / som hannem vaar fød / Jsaac / huilken Sara fødde hannem / oc |28 omskar hannem den ottende dag / som Gud haffde befalet hannem. Abraham vor hundrede aar gammil / der hans søn Jsaac bleff hannem fød.

Da sagde Sara / Gud haffuer giort mig en lader / thi alle som det høre / skulle lee at mig. Oc hun sagde ydermere / Huo torde sige om Abraham / at Sara gaff barn at di / oc haffde fød hannem en søn i sin alderdom? Oc barnet voxte op oc bleff affuant / oc Abraham giorde it stort gestebud den dag / Jsaac bleff affuant.

Jsmael en spaattere. Gal. 4.Oc Sara saa den Egiptiske Agars søn / som hun haffde fød Abraham / at hand vor en be spaattere / da sagde hun til Abraham / Driff denne tienste quinde vd met sin søn / thi hendis søn skal icke arffue met min søn Jsaac. Det ord behagde Abraham saare ilde / for sin søns skyld. Men Gud sagde til hannem / Tag det icke til mistycke om drengen oc tienste quinden / Gør alt det Sara sagde dig. Thi vdi Jsaac skal Sæden kaldis dig. Jeg vil oc gøre tienste quin dens søn til folk / thi hand er din Sæd.Rom. 9.Gene. 16.

Da stod Abraham aarle op om morgenen / oc tog brød oc en flaske vand / oc lagde Agar det paa sin skuldre / oc drengen met / oc lod hende vd. Da drog hun hen / och gick vild i ørcken hoss Bersaba. Der vandet vor nu drucket aff flasken / kaste hun barnet bort vnder it træ / oc gick hen oc sette sig tuert offuer / it armbørste skud longt der fra / thi hun sagde / Jeg gider icke seet paa at barnet dør. Saa sette hun sig tuert offuer fra barnet / oc opløffte sin røst oc græd.

Da bønhørde Gud drengens røst / oc Guds engil robte aff Himmelen til Agar / oc sagde til hende / Huad skader dig Agar? Rædis inted / thi Gud bønhørde drengens røst / der som hand ligger. Stat op / tag drengen oc led hannem ved din haand / thi ieg vil gøre hannem til it stort folk. Oc Gud oplod hendis øyen / at hun saa en kilde / Saa gick hun did / oc fyllede sin flaske met vand / oc gaff drengen at dricke. Oc Gud vor met drengen / han voxte op oc bode i ørcken / oc bleff en god skytte / oc bode i den ørcken Pharan. Oc hans moder tog hannem en hustru aff Egipti land.

Gene. 26.Paa den tid talede Abimelech oc Phichol hans Strids høffuitzmand til Abraham / och sagde / Gud er met dig i alt det dw gør / thi suer mig nu ved Gud / ath dw vilt icke beuise mig / Forbund mellem Abimelech oc Abraham.mine børn / eller mine børne børn nogen wtroskaff / Men at dw vilt gøre Barmhiertighed mod mig oc mit land / i huilket dw est fremmet / lige som ieg giorde met dig. Da sagde Abraham / Jeg vil suere.

Oc Abraham straffede Abimelech for den Brønd / som Abimelechs tienere bort toge met vold / da suarede Abimelech / Jeg viste icke huo det giorde / dw haffuer icke heller sagt mig det / ieg haffuer ey heller hørt det / før end i dag.

Da tog Abraham faar oc fæ / oc gaff Abimelech dem / oc de giorde it Forbund til hobe / oc Abraham skickede siw lam synderlige vdaff til en side. Da sagde Abimelech til Abraham Huad skulle de siw lam som dw sette besynderlige der hen? Han suarede / dw skalt tage siw lam aff min haand / och de skulle vere mig til it vidnesbyrd / at ieg haffuer graffuet denne Brønd Der faare Bersaba kaldis suere brønd / eller siw kilde.kaldis samme Sted Bersaba / thi de besore dem baade der met huer andre / och saa giorde de det forbund i Bersaba.

Da stod Abimelech op oc Phichol / hans Strids høffuitzmand / oc droge ind igen i Philisternis land. Oc Abraham plantede træ i Bersaba / och predickede der om HERRENS den euige Guds Naffn / oc hand vor fremmet i Philisternis land i long tid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.