Christian 3.s danske Bibel

[15]

IIII.

OC Adam bekende sin hustru Eua / oc hun vndfick / och fødde Kain / och sagde.Kain. Abel. Jeg haffuer faaet HERRENS Mand. Oc hun kom igen / oc fødde hans broder Abel / oc Abel bleff en faare hyrde / oc Kain bleff en bonde.

Oc det hende sig nogle dage der effter / at Kain offrede HERREN offer / aff iordens fruct / oc Abel bar och frem aff sin hiordis første affødning / oc aff deris fedme. Oc HERREN saa naadelige til Abel oc hans offer / men tilEbre. 11. Kain oc hans offer saa hand icke naadelige / da bleff Kain meget vred oc hans ansict foruendis. Da sagde HERREN til Kain / hui est dw vred / oc hui foruandlis dit ansict saa? Er det icke saa? Naar dw est from / da est dw behagelig / Men est dw icke from / da huiler synden for dørren / Men lad hende icke haffue sin vilie / men regere dw offuer hende. Da talede Kain met sin broder Abel.

Och det hende sig / der de vaare paa marcken / da opsette Kain sig mod sin broder Abel /Kain slo Abel Jhiel. 1. Ioan. 4. oc slo hannem i hiel. Da sagde HERREN til Kain / huor er din broder Abel? hand sagde / Jeg ved det icke / Skal ieg tage vare paa min Broder? HERREN sagde / huad haffuer dw giort? Din broders blods røst rober til mig aff iorden / Forbandet vere dw nu paa iorden / som oplod sin mund och tog din broders blod aff dine hender. Naar dw forarbeyder iorden / Da skal hun icke her effter giffue dig aff sin formue / Vstadig och landflyctig skalt dw bliffue paa iorden.

Da sagde Kain til HERREN / Min synd er større / end at hun kand forladis mig. See dw driffuer mig i dag aff landet / oc ieg maa skiulemig for dit ansict / oc bliffue wstadig oc landflyctig paa iorden / Saa vil det gaa mig / at huo mig finder hand slar mig ihiel. Men HERREN sagde til hannem / Ney / men huo som slar Kain ihiel / hand / skal straffis siw folt. Saa |16 sette HERREN it tegen paa Kain / at ingen skulde sla hannem i hiel / som hannem funde. Saa / gick Kain fra HERRENS ansict / oc bode i det land Nod / paa hin side Eden mod østen.

Kains. slect.Oc Kain bekende sin hustru / oc hun vndfick och fødde Hanoch hand bygde en stad / oc kallede hannem effter sin søns naffn / Hanoch. Oc Hanoch afflede Jrad / Jrad afflede Mahuiael. Mahuiael afflede Methusael. Methusael afflede Lamech.

Lamech.Men Lamech tog sig to Hustruer / den ene hed Ada / den anden Zilla. Oc Ada fødde Jabal / aff hannem komme de som bode i Hytterne oc voctede fæ / och hans broder hed Jubal / aff hannem komme harpere oc pibere. Oc Zilla vndfick och fødde Tubalkain som vor en Mestere i alle honde malm oc smede gerning / oc Tubalkains søster / hed Naema.

Oc Lamech sagde til sine hustruer Ada oc Zilla / J Lamechs hustruer hører min tale / oc mercker huad ieg siger. Jeg haffuer slaget en Mand i hiel mig til it saar / oc en dreng mig til en bulde. Thi Kain skal siw gonge heffnis / men Lamech siw oc halffierde sinds tiue gonge.

Men Adam bekende sin hustru igen / och hun fødde en søn / den kallede hun Seth / Thi Seth. Enos.Gud haffuer sæt mig (sagde hun) en anden sæd for Abel som Kain slo ihiel. Oc Seth afflede en søn / och kallede hannem Enos / och paa den tid begynte mand at predicke om HERRENS naffn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.