Christian 3.s danske Bibel

[1072]

XI.

OC Troen er / en vis tillid / til det / som mand haabis / oc icke tuile paa det / som mand icke seer. Formedelst hende finge de Gamle vidnisbyrd. Gene. 1. Formedelst Troen mercke wi / at Verden er bered ved Guds ord / At alt det som mand seer / er bleffuet aff inted.

Formedelst Troen offrede Abel Abel. Kain. Gene. 4. Enoch. Gene. 5. Gud it større Offer / end Kain / Formedelst huilcket hand fick vidnisbyrd / at hand er retferdig / der Gud vidnede om hans Gaffue / Oc ved hannem taler hand end nu / alligeuel hand er død.

Formedelst Ttroen bleff Enoch borttagen / at hand skulde icke see Døden / oc hand bleff icke funden / fordi at Gud tog hannem bort. Thi før hand bleff borttagen / da haffde hand vid|1073nisbyrd / at hand behagede Gud. Men vden Troen er det wmueligt / at behagis Gud / Thi huo som vil komme til Gud / hand skal tro / at hand er / oc at hand vil vere deris Betalere / som hannem søge.

Formedelst Troen ærede Noe Gud / oc beredde Arcken / sit Huss til Salighed / Der handNoe. Gen. 12. fick en Guddomelig Befalning om det / som mand icke end kunde / Formedelst huilcken hand fordømde Verden / Oc arffuede den Retferdighed / som kommer ved Troen.

Formedelst Troen bleff Abraham lydig / der hand bleff kaldet / til at vdgaa til det LandAbraham. Gene. 12. som hand skulde arffue / Oc hand gick vd / oc viste icke huort hand skulde komme.

Formedelst Troen vaar hand fremmet i det foriette Land / lige som vdi it Fremmet / oc hand bode i Paulun met Jsaac oc Jacob / som vaare Metarffuinge i samme Foriettelse. Thi hand varede paa en stad / som haffuer en grunduol / huess Byggemestere oc Skabere Gud er.

Formedelst Troen fick oc Sara krafft / at hun bleff fructsommelig / oc fødde offuer hendisSara. Gene. 21.Gene. 15. Alders tid / Thi hun actede hannem at vere trofast / som det loffuede. Der faare føddis der oc mange aff en / alligeuel hun vaar vdleffuit / lige som Stierner paa Himmelen / oc lige som Sand i Haffs bredden som er wtallig.

Alle disse ere døde i Troen / oc finge icke Foriettelserne / Men de saae dem longt bortte / oc fortrøstede sig / oc vaare vel til freds / oc bekende / at de ere Gester oc Vdlendinge paa Jorden. Oc de som saa sige / de giffue til kende / at de søge it Federne Land. Oc sandelige / der som deExodi 3. haffde ment det / der de vaare dragne vd aff / da haffde de vel hafft tid at vende til bage igen. Men nu begære de it bedre / som er / det Himmelske. Der faare bluiss Gud icke ved dem / at kalde sig deris Gud / Thi hand haffuer bered dem en Stad.

Formedelst Troen offrede Abraham Jsaac / der hand fristedis / oc gaff sin Enbaarne derJsaac. Gene. 22. hen / der hand haffde nu anammet Foriettelsen / Om huilcken der sagdis / J Jsaac skal din Sæd kaldis dig / Oc hand tenckte / Gud kand oc vel opuecke fra de Døde / Der faare tog hand hannem oc igen til it Exempel.

Formedelst Troen velsignede Jsaac Jacob oc Esau om de tilkommende ting. Formedelst Jacob. Esau. Gene. 27.Gene. 48. Joseph. Gene. 5. Mose. Exod. 2. Troen velsignede Jacob baade Josephs sønner / der hand døde / oc neyede sig mod hans Spiris spitze.

Formedelst Troen talede Joseph / om Jsraels Børns vdgong / der hand døde / Oc gaff befalning om sine Been.

Formedelst Troen bleff Mose skiult i tre maanede / aff sine Foreldre / der hand vaar fød / Fordi de saae / at hand vaar it deyligt Barn / oc de fryctede sig icke faar Kongens Bud.

Formedelst Troen vilde Mose icke mere kaldis Pharao daatters Søn / der hand bleff stor / Oc hand vdualde meget mere at lide wmage met Guds Folck / End at haffue Syndens timelige glæde / Oc hand actede Christi forsmedelse for større Rigdom / End Egypti Liggendefæ / Thi hand saa til Betalningen.

Formedelst Troen forlod hand Egypten / oc fryctede icke Kongens grumhed / Thi hand holt sig til den / der hand icke saa / lige som hand haffde seet hannem.

Formedelst Troen holt hand Paaske oc Blodstyrtning / Paa det / at den som myrde deExod. 12. Førstfødde / skulde icke finde paa dem.

Formedelst Troen ginge de igennem det røde Haff / lige som igennem tiurt Land / Exodi 14. Huilcket de Egypter oc forsøcte / oc drucknede.

Formedelst Troen fulde Jericho mure / der de haffde ganget omkring i siu dage.

Iosuæ 6. Rahab. Iosu. 2. Formedelst Troen bleff den Skøge Rahab icke fortabet met de vantro / der hun anammede Speyderne venlige.

Oc huad skal ieg mere sige? Tiden bleffue mig for stacket / der som ieg skulde fortelie om Gedeon oc Barac / oc Samson / oc Jephthe oc Dauid / oc Samuel / oc Propheterne / huilcke der formedelst Troen tuingde Kongerige / giorde Retferdighed / finge Foriettelser / tilstoppede Løuers struber / vdslucte Jldens krafft / vndflyde Suerdens skarpe / De bleffue krafftige aff skrøbelighed / De bleffue i strid / De nedlagde de fremmedis Hær. Quinderne toge deris Døde aff Opstandelsen igen.

Men de andre ere nedslagne / oc anammede ingen Forløsning / At de maatte faa den Opstandelse / som er bedre. Nogle lede bespaattelse oc hudstrygelse / der til met baand oc fengsel. De ere stenede / sønderreffne / forsøgte / dræbte met Suerd. De ginge omkring i Skindkiortle oc gede skind / met Fattigdom / met drøffuelse / met wmage / Huilcke Verden icke vaar verd / Oc de ginge i Elendighed / i Ørcken / paa Bierge / i Jordens Kløffter oc Hul.

Disse haffde alle vidnisbyrd formedelst Troen / oc de finge icke Foriettelsen / Fordi at Gud haffuer tilforn forseet noget bedre for oss / at de skulde icke fuldkommis vden oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.