Christian 3.s danske Bibel

[18]

VIII.

DA tenckte Gud paa Noe / oc paa alle diur / och paa alt queg / som vor met hannem i Arcken / oc lod Vær komme paa iorden / oc Vandet falt / oc kilderne i affgrunden bleffue igenstoppede / oc vinduene paa Himmelen / oc Regnen aff Himmelen bleff affstillet / oc vandet forløb aff iorden / io mere oc mere / oc formindskedis effter halff andet hundrede dage.

Paa den søttende dag i den siuende Maaned / bleff Arcken stondende paa det Bierg Ararat. Oc vandet forløb fast oc formindskedis ind til den tien Ararat.de Maaned / Paa den første dag i den tiende Maaned / lode toppene aff Biergene dem til siune.

Feretiue dage der effter Lod Noe vinduet op paa Arcken / som hand haffde giort / och lod Raffnen. Duen.en Raffn vdflyge / hand fløy stedse hid oc did / ind til vandet tiurdis aff Jorden.

Der effter lod hand en Due vdflyge fra sig / at forfare om vandet vor faldet aff iorden. Oc |19 der duen fant icke det hun kunde huile sin fod paa / kom hun igen til hannem i Arcken / fordi ath vandet vor end da offuer den ganske Jord / saa vdracte hand sin haand / och tog hende ind til sig i Arcken.

Da bidde hand end i siw andre dage / oc lod atter en due flyge aff Arcken / Oc hun kom til hannem igen om afftenen / oc see / hun haffde affbrøt it olie blad / oc førde det i sin mund / Da fornam Noe / at vandet vor faldet aff Jorden. Men hand bidde end da andre siw dage / oc lod en due vpflyge / hun kom icke igen til hannem.

Der Noe vor sex hundrede oc it aar gammil / paa den første dag i den første Maaned / bort tiurdis vandet aff iorden. Da tog Noe offuertæckit aff Arcken / oc saa at iorden vor tør. Saa bleff iorden aldelis tør paa den siw oc tiuende dag i den anden Maaned.

Da talede Gud met Noe / oc sagde / gack aff Arcken / dw och din hustru / dine sønner och dine sønners hustruer met dig. Alle honde diur som ere hoss dig / aff alle honde kød / aff fule / aff queg / och aff alle honde orme / som krybe paa iorden / skulle gaa vd met dig / oc rører eder paa iorden / oc verer fructsommelige oc formerer eder paa iorden. Saa gick Noe vd met sine sønner och met sin hustru och sine sønners hustruer. Der til alle honde diur / alle honde orme / alle honde fule / oc alt huad der kryber paa iorden / gick vd aff Arcken / huer til sin lige.

Oc Noe bygde HERREN it Altere / oc tog aff alle honde rent qneg / och aff alle honde rene fule / oc offrede Brendoffer paa Alteret. Oc HERREN luctede den behagelig luct / oc sagde i sit hierte / Jeg vil icke mere her effter forbande Jorden for MenniskensEsa. 54. skyld / Thi Menniskens hiertis tancke er ond aff vngdom / Och ieg vil icke mere her effter sla alt huad der leffuer / som ieg nu haffner giort. Saa lenge som Jorden staar / skal ickeGene. 1. afflade / Sæd oc Høst / Frost oc Hede / Sommer oc Vinter / Dag oc Nat.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.