Christian 3.s danske Bibel

[17]

VII.

OC HERREN sagde til Noe / gack ind i Arcken / dw oc dit gantske huss / thi ieg haffuer seet dig Retferdig for mig i denne tid. Tag ind til dig aff alle honde rent Queg / Ja siw oc siw / hand oc hun / men aff det wrene Queg io it par / hand oc hun / lige saa aff fulene vnder Himmelen / io siw oc siw / hand oc hun / at der kand bliffue leffuendis Sæd igen paa al iorden. Thi siw dage her effter vil ieg lade regne paa iorden i fyretiue dage oc fyretiue netter / och vdslette aff iorden alt det til er / som ieg haffuer giort.

Oc Noe giorde alt det som HERREN bød hannem. Men hand vor sex hundredeMatth. 24.Luc. 17.1. Para. 3. aar gammil / der Syndfloden kom paa iorden. Och hand gick i Arcken met sine sønner / hustru oc sine sønners hustruer / for Syndflodens vand. Och der ginge ind i Arcken til Noe / aff rent oc wrent queg / aff fulene / oc aff alle orme paa Jorden / ved par / io en hand och hun / som Gud HERREN haffde befalet hannem. Oc der de siw dage vaare fremgongne / da kom Syndflodens vand offuer Jorden.

Der Noe vor sex hundrede aar gammil / paa den søttende dag i den anden maaned / det erNoe gaar i Arcken. dagen / da opbrøste alle kilder i den store Affgrund / och Himmelens vindue lode sig op / oc der kom Regn paa iorden i fyretiue dage oc fyretiue netter.

Lige den samme dag gick Noe ind i Arcken met sine sønner / Sem / Cham oc Japhet / och met sin hustru och tre hans sønners hustruer. Der til alle honde diur effter deris art / alle honde queg effter deris art / alle honde orme som krybe paa iorden effter deris art / oc alle honde fule effter deris art / alt det som kunde flyge / oc haffde vinge / det gick alt ind i Arcken til Noe ved par / |18 aff alt kød / som leffuendis Aand vor vdi / oc det vor han oc hun / aff alle honde kød oc ginge hen ind / som Gud haffde budet hannem. Oc HERREN lucte til effter hannem.

[Illustration]

Da kom Syndfloden offuer iorden / i fyretiue dage / oc Vandet voxte / oc opløffte Arcken / oc førde hende op offuer iorden. Saa fick Vandet offuer haand / oc voxte saare paa iorden / saa at Arcken flød paa vandet / oc vandet fick offuerhaand / oc voxte saa saare paa iorden / saa at alle høye Bierg vnder den gantske Himmel bleffue skiulte / Femten alne høyt gick vandet offuer Biergene / som bleffue skiulte.

Saa forgick alt kød / som krøb paa iorden / aff fule / aff queg / aff diur / oc aff alt det som rør Matth. 24.2. Para. 2.dis paa iorden / oc aff alle Menniske / alt det som haffde liff oc Aand i sig paa Jorden døde / Saa bleff vdslæt alt det som vor paa iorden / baade mennisken / queg oc orme / och fule vnder Himmelen / 1. Pet. 3. Vandet stod 150. dage. det bleff altsammen vdslæt aff iorden / Noe bleff al ene igen / oc huad der vor met hannem i Arcken. Oc vandet stod offuer Jorden halff andet hundrede dage.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.