Christian 3.s danske Bibel

[586]

LIIII.

Galat. 4. GLæd dig du Wfructsommelige / som icke føder / Glæd dig met fryd oc ver glad du som icke est Fructsommelig / Thi den Enlige haffuer flere Børn / end den som haffuer Mand / siger HERREN. Gør dit Tabernackels rum viit / oc vdbred din Boligis tapeter / spar dem icke / Streck dine Reb longt vd / oc befest dine søm fast. Thi du skalt vdbrede paa den høyre oc paa den venstre side / oc din Sæd skal arffue Hedningene / oc bo i de øde Stæder.

Frycte icke / thi du skalt icke beskemmis / Ver icke blu / thi du skalt icke bespaattis / Men du skalt forglemme din Jomfrudomss skendzel / oc icke mere ihukomme din Enckedomss forsmædelse. Thi den som dig haffuer skabt / hand er din Mand / HERRE Zebaoth kaldes hans Naffn / oc din Jgenløsere den Hellige i Jsrael / som kaldes Gud offuer al Verden.

Thi HERREN loed dig vere i ryctet / At du vost lige som en forladen oc bedrøffuit Psal. 30.Quinde aff hiertet / oc lige som en vng Hustru / som er vdskuden / siger din Gud. Jeg haffuer forladet dig it lidet øyeblick / Men ieg vil forsamle dig met stor miskundhed. Aff Vrede skiulte ieg mit Ansict lidet fra dig i it øyeblick / Men met euig Naade vil ieg miskunde mig offuer dig / siger HERREN din Genløsere.

Thi saadant skal vere mig / lige som Noe vand / der ieg soer / At Noe vand skulde icke mere Gene. 9.gaa offuer Jorden / Saa haffuer ieg oc soret / at ieg vil icke mere vere vred paa dig eller straffe dig. Thi Biergene skulle vel vige / oc Høyene hen falde / Men min Naade skal icke vige fra dig / oc min Fredz Forbund skal icke hen falde / siger HERREN din Miskundere.

Du Elendige som alle vær gaa offuer / oc du forladne vden trøst / See / ieg vil legge din sten som en prydelse / oc ieg vil legge din Grundual met Saphir / Oc gøre dine Vindue aff Kristal / oc dine Porte aff Rubin / oc alle dine Landemercke aff vdualde Stene / Oc alle dine Ioan. 6.Roma. 5.Børn lærde aff HERREN / Oc dine Børn stor Fred. Du skalt beredis ved Retuished. Du skalt vere longt fra vold oc wret / At du tørst icke frycte dig der faare / oc forskreckis / Thi det skal icke recke til dig.

See / huo vil forsamle sig mod dig oc offuerfalde dig / Om de forsamlis vden Mig? See / Jeg gør det / at Smeden / som opblæss kullene i Jlden / gør Redskaff til sin gerning / Thi ieg skicker det / at Forderffueren ødeleggis. Thi al Redskaff som beredis mod dig / skal icke lyckis / Oc alle Tunger som sette dem mod dig / dem skalt du fordømme i dommen. Denne er HERRENS Tieneris Arff / oc deris Retferdighed aff Mig / siger HERREN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.