Christian 3.s danske Bibel

|13Genesis Mose Første Bog.

I.

J Begyndelsen skabte Gud Iohan. 1.Col. 1.Ebre. 11.Psal. 33. Himmelen oc Jorden. Oc Jorden vor øde oc tom / oc der vor mørck offuer Dybet / oc Guds Aand sueuede offuer Vandet.

Oc Gud sagde / der skal bliffue Liuss / oc der bleff Liuss. Oc Gud saa / at Liuset vaar got / daLiuset. I. skilde Gud Liuset fra Mørcket / oc kallede liuset / Dagen / Och mørcket / Natten. Da bleff vdaff afften oc morgen den første Dag.

Oc Gud sagde / Der skal bliffue en Befestning. Befestning mellem Vandene / som skal atskilie Vandet fra huert andet. Da giorde Gud en befestning / oc atskilde vandet som vor vnder Befestningen fra vandet som vor offuer Befestningen / oc det skede saa. Oc Gud kallede Befestningen / Himmelen II. Himmelen. Da bleff vdaff afften oc morgen den anden Dag.

Oc Gud sagde / Forsamle sig Vandet vnder Himlene / til besynderlige Steder / at mand kand see tiurt land / oc det skede saa. Oc GudJorden. Haffuit. kallede det tørre / Jorden / oc vandens forsamling kallede hand / Haffuet. Oc Gud saa at det vaar got.

Oc Gud sagde / Jorden lade opuoxe aff sig Græss oc Vrter / som kunde giffue sæd / oc fructsomelige træ / at huert bær fruct effter sin art / och haffuer sin egen Sæd i sig selff paa Jorden /Græss. Vrter. Træ. III. oc det skede saa / oc iorden lod opuoxe / aff sig Græss oc Vrter / som gaffue sæd aff dem / huer effter sin art / och træ som bare fruct / och haffde deris egen Sæd i dem selff / huert effter sin art. Oc Gud saa at det vaar got. Da bleff vdaff afften oc morgen den tredie Dag.

Oc Gud sagde / Der skal bliffue Liuss paa Himmelens Befestning / som skulle atskilie dagen oc natten / oc giffue / tegen / tider / dage och aar / oc vere Liuss i Himmelenss Befestning / at de skinne paa iorden / Och det skede saa. Och Gud giorde tw store Liuss / it stort liuss / at regereSolen. Maanen. Stierner. IIII. Fiske. Dagen / och et mindre Liuss / at regere Natten / oc der til Stierner. Oc Gud sette dem i Himmelens / at skinne paa iorden oc regere Dagen oc Natten / oc atskille Liuset oc Mørcket. Oc Gud saa at det vaar got. Da bleff vdaff afften oc morgen den fierde Dag.

Oc Gud sagde / Vandet skal giffue rørendis oc leffuendis Diur aff sig / oc Fule / som skulle flue offuer iorden vnder Himmelens befestning. Oc Gud skabte store Hualfiske oc alle haande leffuendis oc rørendis Diur / som Vandet gaff aff sig / huert effter sin art / oc alle haande Fule. fierede Fule / huer effter sin art / Och Gud saa at det vaar got. Oc Gud velsignede dem / oc sagde / Verer fructsommelige oc formerer eder oc opfylder Vandet i haffuit / Oc fulene formere sig paa iorden. Da bleff vdaff afften oc morgen den femte Dag.

V. Fæ. Diur. Orme.Och Gud sagde / Jorden lade fremkomme leffuendis Diur / huert effter sin art / Fæ / Orme oc Diur paa Jorden / huert effter sin art / och det skede saa. Och Gud skabte diur paa Jorden / huert effter sin art / oc fæ effter sin art / och alle haande orme paa Jorden / effter sin art. Oc Gud saa at det vaar got.

Och Gud sagde / Lader oss gøre Mennisken / it Billede / som oss er ligt / som Menniske. skulle regere offuer Fiskene i Haffuit / oc offuer Fulene vnder Himmelen / oc offuer. Fæet / oc offuer all Jorden / oc offuer alle Orme / som krybe paa Jorden.

Och Gud skabte Mennisken sig til it Billede / hand skabte hannem tilMatth. 19. Guds billede / Oc hand skabte dem en Mand och Quinde. Och Gud velsignede dem. oc sagde til dem / Verer fructsommelige oc formerer eder oc opfylder Jorden / oc gører hende eder vnderdannig. Oc regerer offuer Fiskene i Haffuit / oc offuer Fulene vnder Himmelen / oc offuer alle Diur som krybe paa Jorden.

Och Gud sagde / Seer / Jeg haffuer giffuit eder alle Vrter / ath de skulle giffue sæd aff dem offuer all iorden / och alle haande fructsommelige træ / och træ som giffue sæd aff dem / til eders |14 føde / oc alle diur paa iorden / oc alle fule vnder Himmelen / oc alle Orme som leffue paa iorden / ath de skulle æde alle honde grøne Vrter / och det skede saa. Och Gud saa til alt det hand haffde VI.giort / oc see / det vor meget got. Da bleff vdaff afften oc morgen den siette Dag.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.