Christian 3.s danske Bibel

[497]

CVI. Haleluia.

TAcker HERREN / Thi hand er god / Oc hans Miskundhed varer euindelige.

Huo kand vdsige HERRENS store Gerninger? Oc prise alle hans lofflige Gerninger?

Salige ere de / som holde hans Bud / Oc gøre altid Retferdelige.

HERRE kom mig ihu / effter den naade / som du loffuede dit Folck / Beuiss oss din Hielp.

At wi mue see dine vdualdis Velferd / oc glæde oss at det gaar dit Folck vel / Oc rose oss met din Arffuedel.

Wi haffue syndet met vore Forfedre / Wi haffue mishandlet / oc veret Wgudelige.

Vore Forfedre i Egypten vilde icke forstaa dine Vnderlige gerninger / De tenckte icke paa din store Miskundhed / oc de vaare wlydige hoss Haffuit / det vaar hoss det røde Haff.

Hand halp dem for sit Naffns skyld / At hand vilde beuise sin Mact.

Oc hand straffede det røde Haff / daExo. 14. bleff det tiurt / Oc hand førde dem igennem Dybet / som i en Ørcken.

Oc halp dem aff hans Haand som dem hadede / Oc frelste dem / aff deris Fienders haand.

Oc Vandet drucknede deris Modstandere / At der bleff icke en igen.

Da trode de paa hans ord / Oc siungeExo. 15. hans Loff.

Men de forglemde hans Gerninger snart / De biede icke effter hans Raad.

Oc de finge lyst i Ørcken / Oc fristede Gud i øde Steder.

Hand gaff dem effter deris begering / oc sende dem nock / Jndtil de vemmede der offuer.

Oc de opsette dem mod Mose i Leyeren / Mod Aaron HERRENS hellige.

Jorden lod sig op / oc opsløg Dathan / Oc skiulte Abirams Parti.

Oc der bleff Jld optend iblant deris Forsamling / Luen opbrende de Wgudelige.

De giorde en Kalff i Horeb / Oc tilbade det støbte Billede.

Oc de omuende deris ære / Til en Oxis lignelse som æder gress.

De forglemde Gud deris Salighed / Som giorde store ting i Egypten.

Vnderlige ting i Hams Land / Oc gruelige gerninger hoss det Røde haff.

Oc hand sagde / At hand vilde vdslette dem / Der som Mose hans vdualde haffde icke forhindert den Ødeleggelse / at affuende hans vrede / Paa det at hand skulde icke aldelis forderffue dem.

Oc de foractede det lyskige Land / De trode icke hans ord.

Oc de knurrede i deris Bolige / De lydde icke "HERRENS røst.

Oc hand opløffte sin Haand mod dem / at hand skulde sla dem ned i Ørcken.

Oc kaste deris Sæd iblant Hedninge= |498 ne / Oc atspre dem i Landene.

Nu. 25. Oc de hengde ved Baal Peor / Oc ode aff de døde Affguders Offer.

Oc fortørnede hannem met deris gerning / Da bleff oc Plagen grum iblant dem.

Da traadde Phinees frem / oc millede sagen / Da bleff Plagen stillet.

Oc det bleff hannem regnet til Retferdighed / Stedze oc altid euindelige.

Exo. 17.Num. 22 Oc de fortørnede hannem hoss Trætte vandet / Oc de plagede Mose ilde.

Thi de bedrøffuede hans hierte / At hand talede nogle wbetenckte ord.

Deut. 7. De vdslette oc icke Folckene / Som HERREN dog haffde befalet dem.

Men de blendede dem iblant Hedningene / Oc lærde deris gerninger.

Oc tiente deris Affguder / De bleffue dem til forargelse.

Oc de offrede Dieffle deris Sønner / Oc deris Døtter.

Oc vdgydde wskyldigt Blod / deris Sønners oc deris Døtters Blod / som de offrede Canaans Affguder / At Landet bleff besmittet met Blodskyld.

Oc de besmittede dem met deris gerninger / Oc giorde hoer met deris gerninger.

Da bleff HERRENS vrede optend / offuer hans Folck / Oc hand fick en verstyggelighed til sin Arff.

Oc gaff dem i Hedningenis hender / At de regerede offuer dem / som dem hadede.

Oc deris Fiender fortrengde dem / De bleffue oc ydmygede vnder deris Hender.

Hand frelste dem offte / Men de fortørnede hannem met deris opsæt / Oc de bleffue faa for deris misgernings skyld.

Oc hand saa til deris Nød / Der hand hørde deris Kæremaal.

Oc hand tenckte paa sin Pact som hand giorde met dem / Oc angrede det aff sin store Miskundhed.

Oc lod dem komme til Barmhiertighed / Faar alle som dem haffde fanget.

Hielp oss HERRE vor Gud / oc før oss tilsammen fra Hedningene / At wi mue tacke dit hellige Naffn / oc prise din loff.

Loffuit vere HERREN Jsraels Gud / fra euighed til euighed / Oc alt Folcket sige / Amen / Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.