Christian 3.s danske Bibel

[496]

CV.

TAcker HERREN / oc predicker hans Naffn / Forkynder hans Gerninger blant Folckene.

Siunger om hannem oc loffuer hannem / Taler om alle hans Vnderlige gerninger.

Priser hans hellige Naffn / Deris hierte glædis / som søge effter HERREN.

Spørrer effter HERREN oc effter hans Mact / Søger hans ansict alle vegne.

Kommer hans Vnderlige gerninger ihu / som hand giorde / Hans Vnderlige gerninger oc hans Ords domme.

J som ere Abrahams hans Tieneris sæd / J Jacobs hans vdualdis børn.

Hand er HERREN vor Gud / Hand dømmer i al Verden.

Hand tencker euindelige paa sin Pact / Oc paa det Ord / som hand loffuede mange tusinde stedz oc altid.

Som hand giorde met Abraham / Oc den Eed med Jsaac.

Gene. 12 Gen. 26 28. Oc skickede Jacob det til en Ræt / oc Jsrael til en euig Pact.

Oc sagde / Dig vil ieg giffue Canaans Land / Eders Arffdels laad.

Der de vaare faa oc ringe / Oc Fremmede der vdi.

Oc de droge fra Folck til Folck / Fra it Kongerige til it andet Folck.

Hand lod inted Menniske gøre dem skade / Oc hand straffede Konger for deris skyld.

Gen. 12. 20. Rører icke ved mine Saluede / Oc gører mine Propheter inted ont.

Oc hand lod komme Dyr tid i Landet / Oc bort tog alt Brødz forraad.

Gen. 41. Gen. 37. Hand sende en Mand bort faar dem / Joseph bleff solt til en Suend.

De tuonge hans Føder i staack / HansGen. 39. Liff maatte ligge i Jern.

Jndtil hans ord kom / Oc HERRENS Tale prøffuede hannem.

Da sende Kongen hen / oc lod giffueGen. 41 hannem løss / Herren offuer Folckene befalede at lade hannem vd.

Hand sette hannem til en Herre offuer sit Huss / Til en Regente offuer alt sit godz.

At hand skulde vnderuise hans Førster effter hans Skick / Oc lære hans Eldste visdom.

Oc Jsrael drog i Egypten / Oc JacobGen. 46 bleff Fremmet i Hams Land.

Oc hand lod sit Folck meget voxe / OcExo. 1.Acto. 7. giorde dem mectigere end deris Fiender.

Hand omuende deris hierte / At de bleffue hans Folck vrede / Oc tenckte at ødelegge hans Tienere met suig.

|497 Hand vdsende Mose sin Tienere /Exod. 3. 4. 5. Exo. 7. 1 Aaron som hand vdualde.

De giorde hans Tegen iblant dem / Oc hans vnderlige gerninger i hans Land.

Exod. 10 Hand lod mørcket komme / oc giorde det mørckt / Oc de vore icke hans Ord wlydige.

Exo. 7.Psal. 78.Exod. 8. Hand omuende deris Vand til Blod / Oc ihielslo deris Fiske.

Deris Land gaffue Padder aff sig / J deris Kongiss Kammer.

Exod. 8. Hand sagde / Da komme onde Orme / Luss i alle deris Landemercke.

Exod. 9 Hand gaff dem Hagel til Regn / Brendende Lue i deris Land.

Oc hand slo deris Vin træ oc Figen træ / Oc sønderbrød Træene i deris Landemercke.

Hand sagde / saa komme der Gresshopper / Oc wtalige mange Oldenborrer.

Oc de opode alt gresset i deris Land / Oc opode Fructen paa deris Marck.

Exo. 12. Oc hand ihielslo alle Førstefødde i Egypten / Alle deris første Arffuinge.

Exo. 13. OC hand førde dem vd met Sølff oc Guld / Oc der vaar ingen Skrøbelig iblant deris Slæcter.

Egypten bleff glad / at de droge vd / Thi deris frøct vaar falden paa dem.

Exo. 13. Hand vdbredde en Sky til at skiule met / Oc Jld at liuse om natten.

Exo. 16. De bade / Da lod hand Vacteler komme / Oc hand mættede dem met Himmels brød.

Exo. 17.Num. 20 Hand oplod Klippen / Da flød der Vand vd / At der løbe Bæcke i den tørre Ørcken.

Thi hand tenckte paa sit hellige Ord / Gen. 22Som hand talede til Abraham sin Tienere.

Saa førde hand sit Folck vd met glæde / Oc sine vdualde met fryd.

Iosue 3. Oc gaff dem Hedningenis Land / At de indtoge Folckenis Godz.

Paa det at de skulde holde hans Ræt / Oc beuare hans Lou / Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.