Christian 3.s danske Bibel

[478]

LXV. Dauidz Psalme / faar at siunge til en Sang.

GVd mand loffuer dig i det stille vdi Zion / Oc betaler dig Løffte.

Du hører Bønner / Der faare kommer alt Kød til dig.

Vore Misgerning trycker oss hart / Du vilde forlade oss vore synder.

Salig er den / som du vdueller oc lader komme til dig / at hand maa Bo i din Forgaard / Hand haffuer rig Trøst aff din hellige Tempels Huss.

Gud vor Frelsere / hør oss effter din vnderlige rætuished / Du som est allis Tillid paa Jorden / oc longt borte hoss Haffuit.

Den som gør Biergene faste met sin Krafft / Oc er rustet met Mact.

Du som stiller Haffzens bulder / oc Bølgers bulder / Oc Folckenes galenskaff.

At de forferde sig som bo paa den samme Ende for dine Tegn / Du gør glad huad som røris baade morgenen oc afftenen.

Du besøger landet / oc vander det / oc gør det meget rigt / Gudz Kilde haffuer Vand nock / Du lader deris Korn lyckis / thi saa bygger du Landet.

Psal. 46. Du vander deris agerrene / oc giffuer Regn / det som er pløget / Du gør det bløt met Regn / oc velsigner deris Grøde.

Du kruner Aaret met dit Gode / Oc dine Fodspor drybe aff Fedme.

Bolige i Ørcken ere oc fede / at de drybe / Oc smaa bierg ere lystige trint omkring.

Engene ere fulde met Faar / oc dalene staar tycke met Korn / at mand glæder sig oc siunger.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.