Christian 3.s danske Bibel

[588]

LVIII.

ROb høyt / spar icke / Opløfft din røst som en Basune / oc kundgør mit Folck deris offuertrædelse / oc Jacobs huss deris synder. De søge mig daglige och ville Matth. 6.vide mine veye / lige som it Folck der haffde allerede giort Retuislige / oc haffde icke forladet deris Gudz Ræt. De eske mig til Dom / oc ville gaa i rætte met deris Gud. Hui faste wi / Oc du acter det icke? Hui gøre wi vore Legeme ont / oc du vilt det icke vide?

See / naar i Faste / Da gøre i eders vilie / oc tuinge alledriffuis eders Skyldener. See / i faste / at i trette oc hade / oc sla wgudelige met neffuene. Faster icke saa / som i nu gøre / at der skal icke høris it skrig i det høye mod eder. Skulde det vere en Faste / som ieg vdueler / at it menniske skulde plaffue sit Liff om dagen / eller henge sit hoffuit ned som it Siff / eller føre sig i en Seck oc ligge i aske? Ville i kalde det en Faste oc en tacknemmelig dag faar HERREN ?

Men det er en Faste som ieg vdueler / Lad dem løss / som du haffuer fanget met wret / lad Zacha. 7.Ezech. 18.Matth. 25.dem løss / som du besuarer / Giff dem fri / som du trenger / tag bort allehonde last. Bryd dit brød for den Hungrie / oc indled de elendige i dit Huss. Seer du nogen Nøgen / da klæd hannem / oc vnddrag dig icke fra dit Kød. Saa skal dit Liuss frembryde som morgens Stierne / oc din Forbedrelse skal snart voxe / och din Retuished skal gaa faar dig / oc HERRENS herlighed skal tage dig til sig. Da skalt du robe / Saa skal HERREN suare dig / Naar du rober / skal hand sige / See / her er ieg.

Der som du ingen besuarer hoss dig / oc icke viser met Fingre oc icke taler ilde. Oc lader de Hungrie finde dit Hierte / oc mætter den Elendigis Siel / da skal dit Liuss opgaa i mørcket / oc dit taag skal vere som Middagen. Oc HERREN skal altid lede dig / och mætte din Siel i tørheden / oc stercke dine Ben. Oc du skalt bliffue som en vandet Vrtegaard / och som en springende Kilde / som aldri fattis vand. Oc det som lenge haffuer ligget øde / det skal opbyggis ved dig / oc du skalt legge en Grundual som stedze oc altid skal bliffue / oc du skalt kaldis den / Som bøder de reffne Gerder / oc forbedrer Veyene / at mand kand der bo.

Der som du vender din fod fra Sabbathen / oc icke gør huad dig behager paa mine hellige Dage / Da skal det kaldis en lystig Sabbath / at hellige och prise HERREN . Thi saa skalt du prise hannem / naar du icke gør dine veye / oc icke findis i det som dig selff behager / eller huad du taler. Da skalt du haffue lyst i HERREN / oc ieg vil lade dig sueue offuer de Høye paa Jorden / och vil mætte dig met Jacobs din faders Arff / Thi HERRENS Mund siger det.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.