Christian 3.s danske Bibel

[894]

XXV.

DA skal Himmerigis rige lignis ved thi Jomfruer / som toge deris Lamper / oc ginge vd mod Brudgommen. Fem aff dem vaare daarlige / oc fem vaare kloge. De daarlige toge deris Lamper / Oc de toge icke Olie met sig. Men de kloge toge Olie i deris kar met deris Lamper. Der Brudgommen nu tøffuede / da søffnede de alle / oc soffue.

Om Midnat bleff it Skrig / See / Brudgommen kommer / gaar vd mod hannem. Da stode disse Jomfruer alle op / oc prydede deris Lamper. Da sagde de daarlige til de kloge / Giffuer oss aff eders Olie / Thi vaare Lamper vdsløckis. Da suarede de Kloge / oc sagde / Jcke saa / paa det oss oc eder skal icke fattis / Gaar bort til Kremmerne / oc køber selff til eder. Oc der de ginge bort at købe / da kom Brudgommen / oc de som vaare rede / ginge hen ind met hannem til Brøllup / Oc dørren bleff tilluckt / Paa det siste komme oc de andre Jomfruer / oc sagde / HERRE / HERRE / lad op faar oss. Hand suarede / oc sagde / Sandelige siger ieg eder / Jeg kender eder icke. Vaager der faare / Thi i vide huercken dag eller stund / paa huilken Menniskens Søn skal komme.

Marci 13. Lucæ 9. Lige som it Menniske der foer vden Landz / kallede sine Suenne / oc fick dem sit godz / Oc hand fick den ene fem Pund / den anden thu / den tredie it / huer effter sin formue / oc hand drog strax bort. Da gick den bort / som haffde anammet fem Pund oc Købslo met dem / oc vant andre fem Pund. Lige saa / vant oc den som haffde anammet de thu Pund / andre thu. Men den som haffde anammet det ene / gick bort / oc giorde en graff / i iorden / oc skiulte sin Herris Pendinge.

En lang tid der effter / kom disse Suennis Herre / oc holt regenskaff met dem. Da gick den frem / som haffde anammet fem Pund / oc lagde andre fem Pund der til / oc sagde / Herre / Du antuordede mig fem Pund / See der / ieg haffuer vundet der met fem andre Pund. Da sagde hans Herre til hannem / Ey du fromme oc tro Suend / Du haffuer veret tro offuer lidet / Jeg vil sette dig offuer meget / gack ind til din Herris glede. Da gick oc den frem / som haffde anammet thu Pund / oc sagde / Herre / du antuordede mig thu Pund / See der / ieg haffuer vundet thu andre Pund met dem. Hans Herre sagde til hannem / Ey du fromme oc tro Suend / Du haffuer veret tro offuer lidet / Jeg wil sette dig offuer meget / gack indtil din Herris glede.

Da traadde oc den frem / som haffde anammet it Pund / oc sagde. Herre / Jeg viste / at du est en streng Mand / Du høster der som du icke saade / oc samler der som du icke spredde / Oc ieg befrøctede mig / oc gick bort / oc skiulte dit Pund i iorden / See / der haffuer du dit egit. Hans Herre suarede / oc sagde til hannem / Du Skalck oc lade Suend / Viste du at ieg høster / der som ieg icke saade / oc samler / der som ieg icke spredde / Da skulde du antuordet Vedzlere mine Pendinge / oc naar ieg haffde kommet / da haffde ieg taget mit eget til mig met aager. Tager der faare det Pund fra hannem / oc giffuer det den / som haffuer thi Pund. Thi huo som haffuer / hannem skal giffuis / oc hand skal haffue nock / Men huo som inted haffuer / hannem skal Supra 13. Marci 4. Lucæ 8. 9.oc fratagis det hand haffuer. Oc kaster den vnyttige Suend hend vd i mørcket / Der skal vere graad oc tendgnidsel.

Naar Menniskens Søn kommer / i sin Herlighed / oc alle hellige Engle met hannem / Da skal hand side paa sin Herligheds stoel / oc alle Folck skulle forsamlis faar hannem / Oc hand skal skille dem fra huer andre / lige som en Hyrde skil Faar fra Geder / oc hand skal skicke Faarene hoss sin Høyere Haand / oc Gederne hoss den venstre Haand. Saa skal da Kongen sige til dem hoss hans høyre Haand / Kommer hid i min Faders velsignede / arffuer det Rige / som eder er bered aff Verdens begyndelse. Thi ieg hungrede / oc i gaffue mig mad. Jeg tørstede / oc i gaffue mig dricke. Jeg vaar Fremmit / oc i lonte mig huss. Jeg vaar Nøgen / oc i kledde mig. Jeg vaar Siug / oc i besøcte mig. Jeg vaar i Fengzel / oc i komme til mig.

|895 Da skulle de Retferdige suare hannem / oc sige / HERRE / Naar saae wi dig hungrig / oc gaffue dig mad? Eller tørstig / oc gaffue dig dricke? Naar haffue wi seet dig Fremmet / oc lont dig huss? Eller nøgen / oc haffue kled dig? Naar haffue wi seet dig siug eller fangen / oc ere komne til dig? Oc Kongen skal suare / oc sige til dem / Sandelige siger ieg eder / Huad som i haffue giort en aff disse mine minste Brødre / det haffue i giort mig.

Da skal hand oc sige til dem hoss den venstre haand / Gaar bort fra mig / i Forbandede / i den euige Jld / som er bered Dieffuelen oc hans Engle. Jeg vaar hungrig / oc i gaffue mig icke mad. Jeg vaar tørstig / oc i gaffue mig icke dricke. Jeg vaar Fremmet / oc i lonte mig icke herbere. Jeg vaar Nøgen / oc i kledde mig icke. Jeg vaar Siug oc fangen / oc i besøcte mig icke.

Da skulle de ocsaa suare hannem / oc sige / HERRE / Naar haffue wi seet dig hungrig eller tørstig / eller fremmet / eller nøgen / eller siug / eller fangen / Oc haffue icke tient dig? Da skal hand suare dem / oc sige / Sandelige siger ieg eder / Huad som i icke haffue giort en aff disse Minste / det haffue i oc icke giort mig. Oc de skulle gaa i den euige Pine / Men de Retferdige i det euige Liff.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.