Christian 3.s danske Bibel

[638]

LI.

Babylon. SAa siger HERREN / See / Jeg vil opuecke it skarpt vær / mod Babylon / oc mod hendis Jndbyggere / som haffue sæt dem mod mig. Jeg vil skicke Kastere til Babylon / de som skulle kaste hende / oc vdfeye hendis Land / de som skulle vere alle vegne omkring hende / paa hendis wlyckis dag. Thi hendis Skøtter skulle icke skiude / oc hendis vebnede Stridzmend skulle icke kunde verie dem. Saa sparer nu icke deris vnge Mandkøn / forbander alle hendis Hær / at de Jhielslagne ligge døde i Chaldeernis Land / oc de Jgennem stungne paa hendis gader. Thi Jsrael oc Juda skulle icke forlade Encker aff deris Gud den HERRE Zebaoth / Fordi at de andris land haffuer suarlige syndet / mod det Hellige i Jsrael. Flyer aff Babylon / at huer kand redde sin Siæl der met / at i icke forgaa i hendis misgerning / Thi denne er HERRENS Heffnis tid / som er en Betalere / oc vil betale hende.

Esaiæ 21. Apoca. 14. Den gyldene Kalck i Babylon / som haffuer giort al Verden drucken / er i HERRENS haand / Alle Hedninge haffue drucket aff hendis Vin / Der faar ere alle Hedningene bleffne saa galne. Huor hastelige er Babylon falden oc sønderknusit / Hyler offuer hende / oc tager Salue til hendis Saar / Om hun kunde end maa vel ske lægiss. Wi læge Babylon / Men hun vil icke bliffue sund. Saa lad hende fare / oc lad oss drage huer til sit Land / Thi hendis straff recker op til Himmelen / oc recker op indtil Skyerne. HERREN haffuer fremført vor Retferdighed / Kommer / lader oss opregne HERRENS vor Gudz gerning i Zion.

Ja / gører Pilene blancke / oc ruster Skioldene / HERREN haffuer opuact Kongernis mod aff Meden / Thi hans tancker staa mod Babylon / at hand vil forderffue hende / Thi dette er HERRENS heffn / hans Tempels heffn. Ja setter nu Banere op paa Muren i Babylon / tager vacten ind / setter Vecterne / bestiller Voct / Thi HERREN tencker noget / oc hand vil det oc gøre / som hand haffuer talet mod Babylons Jndbyggere. Du som boer hoss det store Vand / oc haffuer stort Liggendefæ / din ende er kommen / oc din Gerighed er vde. Den HERRE Zebaoth haffuer soret ved sin Siæl / Jeg vil fylde dig met Menniske / lige som det vaare met Oldenborrer / de skulle quæde dig en Vise.

Ierem. 10. Den som haffuer giort Jorden ved sin Mact / oc beredde Verdens Kredz met sin Visdom / oc haffuer tilbered Himmelen skickelige.

Naar hand tordner / da er der vand nock vnder Himmelen / Hand drager taaget op / fra Jordens ende.

Hand gør liunet i regnen / oc lader været komme aff lønlige Stæder.

Alle Menniske ere Daarer met deris Konst / oc alle Guldsmede staa met skamme met deris Billede. Thi deris Affguder ere bedrageri / oc haffue icke Liff.

De ere plat inted oc besuigelsis gerning / de skulle omkomme / naar de bliffue hiemsøgte.

Men hand er icke saadan / som er Jacobs Liggendefæ / Men hand er den / som al ting skaber / oc Jsrael er hans Arffuis Kæp / Hand heder HERRE Zebaoth.

Du est min Hammer / mine Krigsuaaben / ved dig haffuer ieg sønderknusit Hedningene / |639 oc forstyret Kongerigene. Jeg vil søndersla dine Heste oc Reysenere / Jeg vil sønderknuse dine Vogne oc Vognmend. Jeg vil sønderknuse dine Mend oc Quinder / Jeg vil sønderknuse dine gamle oc Vnge / ieg vil sønderknuse dine drenge oc Jomfruer. Jeg vil sønderknuse dine Hyrder oc hiord / ieg vil sønderknuse dine bønder oc aag / ieg vil sønderknuse dine Førster oc Herrer

Thi ieg vil betale Babylon och alle Chaldeernis Jndbyggere / al deris ondskaff / som de haffue giort mod Zion / faar eders øyen / siger HERREN .

See / Jeg vil til dig / du skadelige Bierg / du som forderffuer al Verden / siger HERREN / ieg vil vdstrecke min Haand offuer dig / oc velte dig ned aff Klippen / oc vil gøre it opbrent Bierg aff dig. At mand skal icke kunde tage en Hiørnesten eller en Grundualsten aff dig / Men du skalt bliffue en øde Sted til euig tid / siger HERREN.

Opløffter Banere i Landet / blæser Basunerne iblant Hedningene / helliger HedningeneAscenas. mod hende / Kalder Kongerigene Ararat / Meni / oc Ascenas mod hende / bestiller Høffuitzmend mod hende / Fører Hestene hid op / som snurrende Oldenborrer / Helliger Hedningene mod hende / som ere / Konger aff Meden met alle hendis Førster oc Herrer / och alt hendis Landz Herredøm. At Landet skal beffue oc forferdis / Thi HERRENS tancker skulle fuldkommis mod Babylon / at hand skal gøre det land Babylon til ørcken at ingen skal bo i hende.

Kemperne i Babylon skulle icke taare drage vd i marcken / men de skulle bliffue i deris Befestning / Deris styrcke er vde / oc de ere bleffne Quinder / deris bolige ere optende / och deris Stenger sønderbrudne. Her løber en oc der en mod den anden / och det ene Bud møder her oc det andet der / at de skulle giffue Kongen i Babylon tilkende / At hans Stad er vunden ind til enden / oc Haffnene indtagne / oc Søerne ere vdbrende / oc Stridzmendene ere mistrøstige.

Thi saa siger den HERRE Zebaoth / Jsraels Gud / Babylons Daatter er / lige som it Logulff / naar mand tersker der paa / hendis Høst skal snart komme. Nabogodonosor Kongen i Babylon haffuer opædet oc omkommet mig / Hand giorde it tomt Kar aff mig / Hand opslugede mig / som en drage / Hand fyllede sin Bug met mit nydeligste / Hand haffuer forskut mig. Men nu befindis den wræt / som Babylon giorde mig / oc mit kød / siger Zions Jndbyggerinde / oc mit Blod offuer Chaldeernis Jndbyggere / siger Jerusalem.

Der faar siger HERREN saa / See / Jeg vil forfølge din sag / oc heffne dig / Jeg vil vdtørre hendis Haff / oc lade Hendis Brynde bortsigis. Oc Babylon skal bliffue til en Stenhob / oc til Drage bolig / til it forundrelse oc huidsel / at ingen skal bo der vdi. De skulle allesammen brøle / som Løuuer / oc skrige / som vnge Løuuer. Jeg vil sette dem i Hede met deris drick / oc vil gøre dem druckne / at de skulle bliffue glade / oc soffue en euig Søffn / aff huilcken de skulle aldri opuogne / siger HERREN . Jeg vil lede dem hen vnder / lige som Lam til Slactterbencken / lige som Vædre met Buckene.

Huorledis er Sesach saa vunden / oc de berømmede i al Verden ere saa indtagne. Sesach. Ieremie. 25. Huorledis er Babylon saa bleffuen til en Forundrelse iblant Hedningene? Haffuet er gonget offuer Babylon / oc hun er skiult met samme mangfoldige bølger. Hendis Stæder ere ødelagde och giorde til it tiurt oc øde Land / til it Land i huilcket ingen boer vdi / oc der som inted Menniske vandrer i. Thi ieg haffuer hiemsøgt Bel i Babylon / oc vddraget aff hans Strube / som hand haffde sluget / oc Hedningene skulle icke mere løbe til hannem / Thi murene i Babylon ere och nedfaldne.

Drager vd / mit Folck / oc huer redde sin Siæl / fra HERRENS vredis grumhed. Eders hierter maatte ellers bliffue bløde / oc forferdis for det skrig / som mand skal høre i Landet. Thi at der skal gaa it skrig i aaret / oc effter det samme i det andet aar oc it skrig offuer vold i Landet / oc den ene Første skal vere mod den anden.

Thi see / Tiden kommer / at ieg vil hiemsøge Affguderne i Babylon / oc hendis gantske Land skal bliffue til skamme / oc hendis Jhielslagne skulle ligge der vdi. Himmelen oc Jorden / oc alt huad der er vdi / skulle frydis / offuer Babylon / at hendis Forstyrere ere komne fra Norden siger HERREN / Och lige som Babylon nedslo de Jhielslagne i Jsrael / Saa skulle de Jhielslagne nedslass i Babylon vdi alt Landet.

Saa farer nu bort / i som ere vndkomne for Suerdet / oc tøffuer icke / Kommer HERREN i hu i Landet longt borte / oc lader Jerusalem vere i eders hierte. Wi vaare beskemmede / Der wi maatte høre den forsmedelse / oc skendzel skiulte vort ansict / der de fremmede komme offuer HERRENS Husis Helligdom. Derfaar see / tiden kommer / siger HERREN at ieg vil hiemsøge hendis Affguder / oc de som ere dødelige saare skulle sucke i alt Landet. Oc om Babylon opstide i Himmelen / oc giorde sig fast i høyelsen / Saa skulde dog Forstyrerne komme fra mig offuer hende / siger HERREN.

Mand hører it skrig i Babylon / oc it stort iammer i Chaldeernis land / Thi HERREN forstyrer Babylon / hand forderffuer hende met saa stort bulder oc skraal at hendis bølger bruse |640 lige som store vand. Thi Forstyreren er kommen offuer Babylon / hendis Kemper skulle fangis / hendis Buer skulle sønder brydis / Thi Heffnens Gud HERREN betaler dem / ieg vil gøre hendis Førster / Vise / Herrer oc Høffuitzmend oc Stridzmend druckne / at de skulle soffue en euig Søffn / der de skulle aldri opuoge aff / siger Kongen / som heder / HERRE Zebaoth.

Saa siger den HERRE Zebaoth / Den store Babylons Mure / skulle vndergraffuis / oc hendis høye Porte / skulle optendis met ild / At Hedningenis arbeyde skal vere forgeffuis / oc bliffue opbrent / som Folckene bygde met wmage.

Seraia. Dette er det ord / som Jeremias Prophete befol Seraia / Neria søn / Mahsea søns / der hand foer til Babylon met Zedekia Juda Konge / i det fierde hans Kongerigis aar / oc Seraia vaar en fredsommelig Første. Oc Jeremias screff al den wlycke i en Bog / som skulle komme offuer Babylon / som er / alle disse ord / som ere screffne mod Babylonien. Oc Jeremias sagde til Seraia / Naar du kommer til Babylon / da see til / oc læss alle disse ord / oc sig HERRE / du haffuer talet mod denne Sted / at du vilt oprycke hannem / at ingen skal bo i hannem / huercken Menniske eller Fæ / men hand skal vere øde euindelige. Oc naar du haffuer læst Bogen vd / saa bint en Sten om hende / oc kast hende vdi Phrath / oc sig / Lige saa skal Babylon siunckis / oc icke komme op igen fra den Wlycke / som ieg vil føre offuer hende / men hun skal forgaa. Saa langt haffuer Jeremias talet.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.