Christian 3.s danske Bibel

[601]

VIII.

DEr faar sig til dem / saa siger HERREN / Huor er nogen / som falder / at hand vilde ey gerne opstaa igen? Huor er nogen / som far vild / at hand ey gerne vilde komme til den rette vey igen? Dog vil alligeuel dette Folck i Jerusalem stedze oc altid fare vild / De holde saa hart paa den falske Gudz tienste / at de ville icke lade dem vende der fra. Jeg seer oc hører / at de lære inted ret / Der er ingen / som angrer sin ondskaff / oc siger / Huad gør ieg dog? De løbe alle deris Løb / som en grum Hest i strid.

|602 En Storck vnder Himmelen ved sin tid / en Turteldue / Trane oc Suale mercke deris tid / naar de skulle komme igen / Men mit Folck vil icke vide HERRENS Ræt. Huorledis kunde i dog sige / Wi vide huad ret er / oc wi haffue den hellige Scrifft for oss / Det er dog idel Løgn / som de Scrifftkloge sette. Der faar skulle saadanne Lærere bliffue beskemmede / forskreckede oc fangne / Thi huad gaat kunde de lære / effterdi de bortkaste HERRENS ord.

Der faar vil ieg giffue Fremmede deris Hustruer / oc dem deris agre / som skulle bort iage Esaiæ 56.Ierem. 6.dem / Thi de ere alle sammen gerige / baade smaa oc store / oc baade Prester oc Propheter lære falsk Gudz tienste. Oc de trøste mit Folck i deris wlycke / at de skulle acte det ringe / oc sige / Fred / fred / Oc der er dog icke fred. Der faar skulle de bestaa met skamme / at de bedriffue saadan Verstyggelighed. alligeuel at de ville vere wskendede / oc ville icke skamme sig / Fordi skulle de falde paa en Hob / Oc naar ieg hiemsøger dem / da skulle de falde / siger HERREN.

Jeg vil affsancke dem alle sammen siger HERREN / At der skal ingen vindrue bliffue paa Vintræet / oc ingen Figen paa Figentræet / ia Bladene skulle oc affalde / Oc det som ieg haffuer giffuit dem / det skal tagis fra dem. Huor skulle wi da bo? Ja forsamler eder da / oc lader Ierem. 14.oss drage ind i de faste Stæder / oc bie der effter hielp / Thi HERREN vor Gud / skal hielpe oss met en bitter Drick / fordi at wi synde saa mod HERREN. Ja forlader eder der paa / Det skal ingen nød haffue / alligeuel at der er inted gaat faar haanden / Oc at i skulle bliffue helbrede / alligeuel at der er idel skade faar haanden.

Mand hører / at deris Heste gnegge allerede i Dan / oc deris store Heste vrinske at det gantske Land beffuer der ved / Oc de fare frem / oc skulle opæde Landet met alt det der er vdi / Staden met alle som der bo vdi. Thi see / ieg vil sende Hugorme oc Basilisker iblant eder / som icke ere besuorne / de skulle stinge eder / siger HERREN / Saa vil ieg verquege mig aff min bedrøffuelse oc hierte sorg.

See / mit Folckis Daatter skal robe aff it Land longt borte / Vil da HERREN icke mere vere Gud i Zion? Eller skal hun ingen Konge haffue mere? Ja huor faar haffue de saa fortørnet Mig / ved deris Billede oc fremmet wnyttig Gudz tienste. Høsten er fremgongen / Sommeren er borte / oc oss er ingen hielp kommen. Mig ynckis hiertelige / at mit Folck er saa forderffuit / Jeg gremmer mig oc holder mig ilde. Er der da ingen Salue i Gile ad? eller er der ingen Læge? Hui er da mit Folckis Daatter icke giort helbrede?

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.