Christian 3.s danske Bibel

[600]

VII.

DEtte er det Ord / som skede aff HERREN til Jeremiam / oc sagde / gack i HERRENS Husis Port / oc predicke dette Ord der / oc sig / Hører HERRENS ord / alle i aff Juda / i som indgaa at disse Porte / at tilbede HERREN.

Saa siger den HERRE Zebaoth Jsraels Gud / Bedrer eders leffnet oc væsen / Saa vil ieg bo hoss eder i denne Sted. Forlader eder icke paa løgn / naar de sige / Her er HERRENS Tempel / Her er "HERRENS Tempel / Her er templum Domini. HERRENS Tempel. Men bedrerdriffuis eders leffnit oc væsen / at i gøre ret den ene mod den anden / oc gører de Fremmede / Faderløse oc Encker ingen vold / oc vdgyder icke wskyldigt Blod i denne sted / Oc følger icke effter andre Guder / til eders egen skade / Saa vil ieg bo altid oc euindelige hoss eder i denne sted / i Landet som ieg gaff eders Fedre.

Men nu forlade i eder paa paa Løgn / som inted er nytteligt. Der til met ere i Tyffe / Mordere / Horkarle oc Menedere / oc gøre røgelse faar Baal / oc følge effter fremmende Guder / som i icke kende. Der effter komme i da / oc staa faar mig / i dette Huss / som er kaldet effter mit Naffn / oc sige / det haffuer ingen nød met oss / effterdi wi gøre saadan Verstyggelighed. Holde i da dette Huss / som er kaldet effter mit Naffn / for en Morderkule? See / ieg seer det vel / siger HERREN.

|601 Gaar bort til min sted i Silo / der som mit Naffn bode tilforn / oc seer / huad ieg haffuerSilo. Iosuæ 18.1. Reg. 4.Ierem. 26. der giort / for mit Folckis Jsraels ondskaff skyld. Effterdi at i bedriffue da saadanne stycker / siger HERREN / oc ieg lader altid predicke faar eder / Oc i ville icke høre / Jeg rober at eder / Oc i ville icke suare. Saa vil ieg gøre ved dette Huss / som er kaldet effter mit Naffn / paa huilcket i forlade eder / oc den Sted / som ieg gaff eders Fedre / lige som ieg giorde ved Silo / Oc ieg vil kaste eder bort fra mit Ansict / lige som ieg kaste alle eders Brødre / den gantske Ephraims Sæd.

Oc du skalt icke bede for dette Folck / oc du skalt ingen Kæremaal eller Bøn bære frem forIerem. 11. 14. dem / oc icke tale for dem til mig / Thi ieg vil icke høre dig. Thi seer du icke / huad de gøre i Juda stæder / oc paa gaderne i Jerusalem? Børnene sancke træ / saa optende Fedrene Jlden / oc Quinderne ælte Deyen / at de kunde bage Himmelens Melecheth kager / oc giffue de Ierem. 44. Fremmede Guder Drickoffer / at de kunde gøre mig fortræd. Men de skulle icke gøre mig fortræd der met / siger HERREN / men dem selffue / oc de skulle beskemmis. Der faar siger den HERRE HERRE / See / min vrede oc min grumhed / er vdøst offuer denne sted / baade offuer Menniske oc offuer Fæ / offuer træene paa marcken / oc offuer Landzens fruct / oc hun skal brende / oc ingen skal kunde vdslycke.

Saa siger den HERREN Zebaoth / Jsraels Gud / Legger eders Brendoffer oc andre Offer til hobe / oc æder Kødet / Thi ieg haffuer huercken sagt eller befalet eders Forfedre / om Brendoffer eller andre offer / den dag ieg førde dem aff Egypti land. Men dette bød ieg dem / oc sagde / Lyder mine ord / saa vil ieg vere eders Gud / oc i skulle vere mit Folck / Oc vandrer paa alle de Veye / som ieg biuder eder / paa det at det skal gaa eder vel. Men de vilde icke høre / ey heller tilbøye deris øern / Men de vandrede effter deris eget Raad / oc effter deris onde hiertis mening / oc ginge tilbage oc icke frem.

Ja fra den dag / der ieg vdsørde eders Fedre aff Egypti land / oc indtil denne dag / haffuer ieg altid sent til eder / alle mine Tienere Propheterne. Men de ville icke høre mig / eler bøye deris øern / Men de ere haardnackede / oc gøre det verre end deris Fedre. Oc om du end siger dem alt dette / Saa høre de dog icke / Rober du til dem / Saa suare de dig icke. Der faar sig til dem / Dette er det Folck / som icke vil høre HERREN sin Gud / eller bedre sig / Troen er bleffuen borte / oc opryckt aff deris Mund.

Rage dit haar aff oc kast det fra dig / oc hyle ynckelige paa Høyene / Thi HERREN haffuer bortkast oc forskudet denne Slæct / paa huilcken hand er vred. Thi Juda børn gøre ilde faar mine øyen / siger HERREN / De sette deris Verstyggelighed i det Huss / som er kaldet effter mit Naffn / at besmitte det / Oc de bygge Altere faar Thopheth i Ben HinnomsBen Hinnoms dal. Ieremiæ 19. dal / at de skulle opbrenne deris Sønner oc Døtter / huilcket ieg aldri haffuer budet / ey heller haffde i sinde.

Der faar / See / den tid kommer / siger HERREN / at mand skal icke kalde det mere / Thopheth oc Ben Hinnoms dal / Men Morde dal / oc mand skal begraffue i Thopheth / effterdi der skal icke ellers vere mere rum. Oc dette Folckes Legeme / skulle bliffue Himmelens Fule oc Diurene paa Jorden til mad / oc der skal ingen driffue dem der fra. Oc ieg vil bort Ezech. 26. tage aff Juda Stæder / oc aff gaderne i Jerusalem / glædis oc frydis skrig / oc Brudgommens oc Brudens røst / Thi Landet skal bliffue øde.

Paa den samme tid / siger HERREN / skal mand vdkaste Juda Kongers Been / deris Førsters Been / deris Presters Been / Propheternis Been / Borgernis Been i Jerusalem / aff deris Graffuer / oc bort spre dem vnder Solen / Maanen oc al Himmelens Hær / huilcke de elskte oc tiente / oc effterfulde / søgte oc tilbade dem / De skulle icke opsanckis oc iordis igen / men vere til Skarn paa iorden. Oc alle som offuerbliffue aff dette onde Folck / i huilcke steder som de skulle vere / der som ieg bort støtte dem / De skulle heller ville vere døde end leffuende / siger den HERRE Zebaoth.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.