Christian 3.s danske Bibel

[932]

XII.

DA løb Folcket til / oc der komme nogle mange tusinde tilsammen / saa / at de traadde huer andre. Da begynte hand / oc sagde til sine Disciple / Tager eder vare for Phariseernis Surdey / som er Øyenskalckeri. Oc der er inted skiult / Matth 10.Marci 8.som ey skal obenbaris / oc ey hemmeligt / som mand icke skal faa at vide. Der faare huad i sige i mørcket / det skal mand høre i Liusset / Huad i tale i øerne / vdi Herberne / det skal mand predicke paa Tagene.

Oc ieg siger eder mine Venner / Frøcter eder icke for dem / som sla Legemet ihiel / oc der effter icke kunde mere gøre. Men ieg vil vise eder / for huem i skulle frøcte eder / Frøcter eder Matth. 10.for Den / som oc haffuer mact / effter hand haffuer slaget ihiel / at kaste i Helffuede / Ja / Jeg siger eder / Frøcter eder for Den. Sæler mand icke fem Spurrer for tho Pendinge? Alligeuel er der icke en aff dem forglemt for Gud? De Haar paa eders Hoffuit ere oc alle talde. Derfaare frøcter eder icke / Thi i ere bedre end mange Spurre.

Matth. 10. Oc ieg siger eder / Huo som bekender mig faar Mennisken / Den skal oc Menniskens Søn bekende faar Gudz Engle. Oc huo mig necter faar Mennisken / hand skal nectis faar Matth. 12.Marci 3.Gudz Engle. Oc huo som taler it ord mod Menniskens Søn / hannem skal det forladis. Men huo som bespaatter den hellig Aand / hannem skal det icke forladis.

|933 Oc naar som de føre eder i deris Scholer / oc faar Øffrighed oc faar de Veldige / Da sørger icke / huorledis eller huad i skulle suare / eller huad i skulle sige / Thi den hellige Aand skal lære eder samme stund / huad i skulle sige.

Da sagde der en aff Folcket til hannem / Mestere / sig min Broder / at hand skiffter Arff met mig. Oc hand sagde til hannem / Menniske / huo haffuer sæt mig til Dommere eller Arffdelere offuer eder? Oc hand sagde til dem / Seer til / oc vocter eder for Gerighed / Thi ingen leffuer der aff / at hand haffuer meget Godz.

Oc hand talede en Lignelse til dem / oc sagde / Der vaar it rigt Menniske / hues MarckEccle. 13. som haffde baaret meget / Oc hand tenckte ved sig selff / oc sagde / Huad skal ieg gøre? Jeg haffuer icke som ieg kand samle min Fruct vdi. Oc hand sagde / Det vil ieg gøre / Jeg vil nedbryde mine Lader / oc bygge større / oc ieg vil samle der vdi / alt det som mig er voxit / oc mit Godz. Oc ieg vil sige til min Siel / Kære Siel / du haffuer it stort Forraad i mange aar / Haff nu rolighed / æd / drick / oc ver glad. Men Gud sagde til hannem / Du Daare / J denne nat skal mand kreffue din Siel aff dig / Oc huem skal det høre til / som du haffuer bered? Saa gaar det / huo sig samler Liggendefæ / oc er icke Rig i Gud.

Oc hand sagde til sine Disciple / Der faare siger ieg eder / Sørger icke for eders Liff / huadMatth. 6. i skulle æde / Jcke heller for eders Legeme / huad i skulle iføre eder. Thi Liffuit er mere end Maden / oc Legemet mere end Klæderne. Giffuer act paa Raffne / de saa icke / de høste oc icke / de haffue oc ingen Keldere / oc ey Lade / oc Gud føder dem alligeuel. Men huor meget ere i bedre end Fule?

Huilcken er iblant eder / som kand sette en Aln longt til sin storlighed / alligeuel at hand sørger der faare? Kunde i da icke det minste / hui sørge i da for det andet? Giffuer act paa Lilier paa Marcken / huorledis de voxe / De arbeyde icke / de spinde oc icke. Oc ieg siger eder / at oc Salomon i al sin Herlighed vaar icke klæd / som en aff dem.

Klæder da Gud Gresset saa / som i dag staar paa Marcken / oc skal i morgen kastis i onen / Huor meget mere skal hand klæde eder / i lidet troendis? Der faare ocsaa i / skøder der icke om / huad i skulle æde / eller huad i skulle dricke / Oc farer icke høyt / Effter alt saadant stunde Hedninge i Verden. Men eders Fader ved vel / at i haffue det behoff. Atspører dog Gudz Rige / Saa skal alt dette tilfalde eder.

Frøcte dig icke du lille Hiord / Thi det er eders Faders behagelighed / at giffue eder Riget. Sæler huad i haffue / oc giffuer Almisse. Gører eder Sæcke / som icke bliffue gamle / it Liggendefæ som aldri formindskis i Himmelen / der som ingen Tyff kommer til / oc det ingen Møl æde. Thi huor eders Liggendefæ er / der skal oc eders hierte vere.

Lader eders Lender vere omgiordede / oc eders Liuss brende / Oc verer lige som de Menniske / der tøffue effter deris Herre / naar hand skal komme fra Brøllup / Paa det / naar hand kommer / oc bancker paa / de skulle strax lade op. Salige ere de Suenne / som Herren finder vogne / naar hand kommer / Sandelige / Jeg siger eder / hand skal opskørte sig / oc skal sette demMatth. 24. til bordz / oc gaa faar dem / oc tiene dem. Oc der som hand kommer i den anden vect / oc i den tredie vect / oc finder det saa / Salige ere disse Suenne. Oc det skulle i vide / Der som en Hosbonde viste / paa huad time Tyffuen skulde komme / da vaagede hand / oc lode icke bryde i sit Huss. Der faare vere i oc beredde / Thi Menniskens Søn skal komme paa den stund / som i icke tencke.

Da sagde Peder til hannem / HERRE / siger du denne LIgnelse til oss / eller oc til alle? OcMatth. 24. HERREN sagde / Huilcken stor ting er det met en tro oc snild Hussholdere / den som hans Herre setter offuer sit tiunde / at hand skal i ret tid giffue dem det / som dem bør? Salig er den Suend / huilcken hans Herre finder saa gøre / naar hand kommer / Sandelige / Jeg siger eder / hand skal sette hannem offuer alt sit Godz. Men der som den samme Suend siger i sit hierte / Min Herre tøffuer at komme / Oc hand begynder at sla Suenne oc Piger / oc at æde oc dricke / oc bliffue drucken / Da skal den samme Suends Herre komme paa den dag / som hand icke tencker / oc paa den time som hand icke veed / Oc hand skal sønder hugge hannem / oc skal giffue hannem hans Løn met de Vantro.

Oc den Suend som veed sin Herris villie / oc beredde sig icke / oc giorde icke effter hans villie / Hand skal lide mange hug. Men den som det icke veed / oc haffuer dog giort / at hand er hug verd / hand skal lidet faa hug. Thi huilcken meget er giffuit / hoss hannem skal mand søge meget / Oc huilcken meget er befalet / aff hannem skal mand meget kreffue.

Jeg er kommen / at ieg skal optende en Jld paa Jorden / Huad vilde ieg helder / end at detMatth. 10. allerede brende? Oc ieg maa lade mig før døbe / met en Daab / Oc hui er mig saa bange / før |934 hand bliffuer fuldkommen? Mene i / at ieg er kommen hid / at føre Fred paa Jorden? Jeg sig er ney / men tuedract. Thi her effter skulle fem vere vsamdrectige i it huss / tre mod tho / oc tho mod tre. Faderen skal vere mod Sønnen / oc Sønnen mod Faderen / Moderen mod Daatteren / oc Daatteren mod Moderen / Hosbondens Moder mod hendis søns Hustru / oc Sønens Hustru mod hans Moder.

Matth. 16. Oc hand sagde til Folcket / Naar i see en sky opgaa i Vester / da sige i strax / Der kommer Regn / oc det skeer saa. Oc naar i see Synden vær blæse / da sige i / Det bliffuer heet / oc det skeer saa. J Øyenskalcke / Jordens oc Himmelens skickelse kunde i prøffue / Men hui prøffue i icke denne tid? Oc huor faare dømme i icke paa eder selff / huad ret er.

Oc der som du gaar met din Modstandere faar Førsten / da gør din flid paa veyen / at du Matth. 5.kant bliffue hannem quit / Paa det hand skal icke nogen tid / drage dig faar Dommeren / oc Dommeren skal antuorde Rettermanden dig / oc Rettermanden skal kaste dig i Fengsel. Jeg siger dig / Du skalt icke komme der vdaff / før end du betaler det aller siste Skerff.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.