Christian 3.s danske Bibel

[593]

LXVI.

Esa. 11. SAa siger HERREN / Himmelen er min Stoel / oc Jorden min fodskammel / huad er det da for it huss / som i ville bygge mig? Eller huilken er den sted / som ieg skal huile? Min haand giorde det altsammen / huad der er / siger HERREN / Men ieg seer til den Fattige oc til den som haffuer en Act. 7. sønderknuset Aand / oc som frycter sig for mit ord.

Thi huo som slacter en Oxe / hand er lige som den der ihielslar en Mand / Huo som offrer it Faar / hand er lige som den der slar halsen i sønder paa en Hund. Huo som bær Madoffer frem / hand er lige som den der offrer Suineblod / Huo som tencker paa Psal. 51. Røgelse / hand er lige som den der loffuer Vræt. Saadant vduæle de i deris veye / oc deris Siel haffuer behagelighed i deris Verstyggelighed. Derfaare vil ieg oc vduele det som de bespaatte / oc føre det offuer dem / som de sky faare / Fordi at ieg kallede / oc ingen suarede / At ieg talede oc de hørde det icke / oc giorde det som mig ilde behagede / oc vdualde det som ieg icke vilde.

Hører HERRENS ord / i som frycte eder for hans ord. Eders Brødre / som eder hade oc skilie eder fra dem / for mit Naffn skyld / sige (Lader see / huor herlig HERREN er / Lader hannem obenbaris eder til glæde) De skulle beskemmis. Thi mand skal høre it stort bulders røst i Staden / en røst aff Templen / HERRENS røst som betaler sine Fiender.

Prouerb. 1.Esa. 65. Hun Føder før end hun faar ve / før end hendis fødsels pine kom / bleff hun karsk effter it Drenge barn. Huo haffuer nogen tid saadant hørt? Huo haffuer nogen tid saadant seet? kand oc it Folck fødis til lige / før end Landet faar ve? Nu haffuer dog Zion fød sine Børn for vden ve. Skulde ieg lade andre sønderbryde Moderen / oc icke selff oc saa føde / siger HERREN? Skulde ieg lade andreføde / oc vere Selff tilluct / siger din Gud.

Glæder eder met Jerusalem / oc verer glade offuer hende / alle i som haffue hende kær / Glæder eder met hende / alle i som vaare bedrøffuede offuer hende. Thi der faare skulle i di oc |594 bliffue mætte aff hendis Trøstis bryst / J skulle der faare di oc verquege eder aff hendis Herlighedz offuerflødighed. Thi saa siger HERREN / See / Jeg vdbreder Freden hoss hende / lige som en Strøm / oc Hedningenis herlighed / som en offuerflydende Beck / Da skulle i di / J skulle bæris ved Siden / oc mand skal holde eder kærlige paa knæene. Jeg vil husuale eder / lige som en Moder husualer nogen / Ja i skulle verquegis i Jerusalem. J skulle det see / oc eders hierte skal glæde sig / oc eders Ben skulle grønis / som græss. Da skal mand kende HERRENS Haand hoss hans Tienere / Oc hans vrede hoss hans Fiender.

Thi see / HERREN skal komme met Jld / oc hans Vogne / som it Væder / At betale sin vrede i grumhed / oc sin straff i Jldens lue. Thi HERREN skal dømme ved ild / oc ved sit suerd / alt Kød / oc de ihielslagne aff HERREN skulle vere mange. De som hellige oc rense dem i Vrtegaarden / den ene her den anden der / oc æde Suine flesk / Verstyggeligt oc Muss / de skulle opriffuis met huer andre / siger HERREN.

Thi ieg vil komme oc sancke deris gerninger oc tancker sammen / met alle Hedninge oc Tunger / At de skulle komme oc see min Herlighed. Oc ieg vil giffue it Tegn iblant dem / oc sende nogle aff dem som ere frelste / til Hedningene hoss Haffuit / til Phul oc Lud til de Bueskytter / til Thubal oc Jauan / Oc longt bort til Øerne / der som mand haffuer inted hørt om Mig / oc icke seet min Herlighed / oc de skulde kundgøre min Herlighed iblant Hedningene. Oc de skulle føre alle eders Brødre hid fra alle Hedningene / HERREN til it Madoffer / paa Heste oc Vogne / paa Raasbaarer / paa Muler oc Veyløbere / til Jerusalem / til mit hellige Bierg / siger HERREN / Lige som Jsraels Børn bære Madoffer i rene Fad til HERRENS Huss.

Oc ieg vil tage Prester oc Leuiter aff de samme / siger HERREN / Thi lige som de ny Himle oc ny Jord / som ieg gør / staa faar mig / siger HERREN / Saa skal oc eders Sæd oc naffn staa. Oc alt Kød skal komme Maanet effter Maanet / oc fra en Sabbath til en anden / at tilbede faar mig / siger HERREN. Oc de skulle gaa vd / oc see de Folckis Legeme / som haffue ilde giort faar mig / Thi deris Orm skal icke dø / oc deris Jld skal icke vdslyckis / oc de Marc. 9.skulle vere en Verstyggelighed faar alt Kød.

Ende paa Esaias Prophete.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.