Christian 3.s danske Bibel

[67]

XIII.

OC HERREN talede til Mose / oc sagde / Hellig gør mig alle Første fød=Low om al le honde første fødde. Exo. 22. 34. Nu. 8.Luc. 2. de / som obne alle honde Moders liff iblant Jsraels børn / baade aff Menniske oc Fæ / thi de ere mine.

Oc Mose sagde til Folcket / Tencker paa denne dag / paa huilcken i ginge aff Egypten / aff Trældommens huss / at HERREN førde eder deden met en veldig Haand / Der fore skalt du icke æde Surdey. J dag ere i vdgongne i den maaned Abib. Naar HERREN haffuer indført dig i de Exo. 12. 34. Cananiters / Hethiters / Amoriters / Heuiters oc Jebusiters land / Huilcket hand sor dine Forfædre at giffue dig / it Land / som flyder milk oc hunnig vdi / Da skalt du holde denne Tieniste i1. Corin. 5. denne maaned. Siu dage skalt du æde wsuret Brød / oc den siuende dag er HERRENS Høytid / Der faare skalt du æde wsured Brød i siu dage / at der icke seess hoss dig Surdey eller surede Brød nogen sted i huor du est.

Oc i skulle sige dette for eders Sønner / paa den samme dag (Dette holde wi) for det HERREN giorde oss / der wi droge aff Egypten. Der faare skal det vere dig it Tegen i din Haand / oc en Amindelse for dine øyen / At HERRENS Low skal vere i din mund / At HERREN vdførde dig aff Egypten met en veldig Haand / Der fore holt denne Skick paa sin tid huert aar.

Naar HERREN haffuer indført dig i de Cananiters Land / som hand sor dig oc Alle første fødde ere Herren hellige. dine Forfædre / oc giffuit dig det / Da skalt dw affskilie til HERREN alt det som obner Mo|68 børns vdgong aff Egypten.ders liff / oc det Første fødde aff Queget / som er mandkøn. Den Første fødde aff Asen skalt dw løse met it Faar / Men løser dw det icke / da bryd halsen i tw paa det / Men alle Menniskis første fødde blant dine Børn / skalt du løse.

Oc naar dit Barn spør dig at i dag eller i morgen / Huad er det? Da suar hannem saa / HERREN førde oss aff Egypten / fra Trældommens huss / med en veldig Hand. Thi der Pharao vaar forherdet til ath lade oss løss / Da slo HERREN ihiel alle Første fødde i Egypti land / fra Menniskens Første fødde / oc ind til Quegens Første fødde. Der fore offrer ieg HERREN alt det som obner moders liff / som er mandkøn / oc ieg løser mine Børns første fødde. Oc det skal vere dig it Tegen i din haand / oc til en Amindelse for dine øyen / ath HERREN førde oss aff Egypti land met en veldig Haand.

Der Pharao haffde ladet Folcket fare / da førde Gud dem icke paa veyen i gennem Philisternis land / som vaar nest / Thi Gud tencte / Det kand ske at det motte fortryde Faalket / Josephs been. Gene. 50.Iosu. 24.Num. 14. 33. 1. Corinth. 10. Skyen oc Jldstøtten.naar de see striden / oc da vende dem om igen til Egypten. Thi førde hand Folcket om at den vey igennem Ørcken vd met det Rødehaff / oc Jsraels børn droge vebnede aff Egypten. Oc Mose tog Josephs been vd met sig / Thi hand haffde taget en Eed der paa aff Jsraels børn / oc sagt / Gud skal besøge eder / Thi fører mine Been bort met eder.

Saa droge de vd fra Suchoth / oc sloge deris leyer i Etham / for vdi ørcken. Oc HERREN gick for dem / om dagen i en Skystøtte / oc ledde dem den rette vey / oc om natten i en Jld støtte / at lade dem see / at reyse baade nat oc dag / Oc den Skystøtte vigede icke fra Folcket om dagen / oc ey heller Jldstøtten om natten.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.