Christian 3.s danske Bibel

[120]

XXV.

Landsens huile aar. OC HERREN talede met Mose / paa Sinai bierg / oc sagde / Tal met Jsraels børn / oc sig til dem. Nar i komme ind i det Land / som ieg vil giffue eder / Da skal landet holde HERRENS Sabbather / at du i sex aar saar din Marck / oc i sex aar skær din Vingaard / oc samle fruct ind. Men i det siuende aar skal Landet holde HERREN sin store Sabbath / i huilken du skalt icke saa din Marck / ey eller skære din Vingaard.

Men huad der opuoxer effter din Høst aff sig selff / det skalt du icke høste / oc du skalt icke sancke de Vindruer op / som voxe for vden dit arbeyde / effter di at det er Landzens Huile aar / men i skulle holde landsens Sabbath der faare / at du skalt æde der aff / din Tienere / din Tienste Pige / din daglønere / dit huffolck / dine Fremmede hoss dig / dit Queg oc Diurene i dit land / Al fruct skal vere til at æde.

Och du skalt tele saadanne siu Huileaar / at siu aar bliffue talde siu gonge / och de siu Huile aars tid / gøre ni oc fyretiue aar / Da skalt du lade blæse i Basuner offuer alt eders Land / paa den tiende dag i den siuende maaned / lige paa forligelsens dag. Oc i skulle holde det Halff Fri aaret.trediesins tiuende aar helligt / oc kalle det it Friet aar i Landet / for alle dem som der i bo / thi eders Fryde aar / Da skal huer hoss eder komme igen til sin Eyedom / och til sin Slect / Thi Deut. 15.det halfftredyesins tiuende aar er eders Fryde aar. J skulle icke saa ey heller høste / det som opuoxer aff sig selff / oc icke opsancke i Vindgaarden det som opuoxer vden arbeyde. Thi at Frydens aar skal vere helligt iblant eder / Men i skulle æde huad Marcken bær. Dette er Frydens aar / ath huer mand skal komme til sit igen.

Naar du seler din Neste noget / eller oc køber noget aff hannem / da skal ingen tage for delen fra sin Broder. Men du skalt købe det aff hannem effter Fryde aarsens tal / saa dyrt skal hand sele dig det / Effter som Aarene ere mange til / skalt du lade Købet opstige / oc effter som aarene |121 ere faa til / skalt du lade Købet formindskis / thi at hand skal sele dig det effter aarenis grøde. Saa tage sig nu ingen fordelen fra sin Neste / men frøcte dig for din Gud / Thi ieg er HERREN eders Gud. Der faare gører effter min Skick / oc holder min Ret / at i gøre der effter / at i mue bo tryggelige i Landet / Thi Landet skal giffue eder sin Fruct / at i skulle haffue nock at æde / oc bo tryggelige der i.

Oc om du vilde sige / huad skulle wi æde i det siuende aar? Thi at wi Saa icke / oc ey heller ind samle Fruct. Jeg vil da giffue min Velsignelse offuer eder i det siette aar / at det skal bære try aars Grøde / at i kunde Saa i det ottende aar / oc æde aff den gamle fruct / ind til det niende aar / at i æde aff det gamle ind til ny grøde kommer igen. Der faare skulle i icke sele Landet euindelige / Thi Landet hør mig til / oc i ere Fremmede oc Gester for mig / Oc i skulle i alle eders Land lade iorden til løsen.

Naar din Broder bliffuer forarmet / at hand seler dig sin Eyedom / kommer da hans neste Frende til hannem oc vil løse den / Da maa hand løse huad hans Broder haffuer solt. Men haffuer hand ingen som den kand løse / oc kand met sin haand komme saa meget aff sted / at hand kand løse en part der aff / Da skal mand regne fra det aar hand solde den / oc giffue hannem som det købte huad der staar igen / at hand kand komme saa til sin Eyedom igen. Men kand hand icke komme saa meget aff sted / at hand kand faa en part igen / Da skal det som hand haffuer solt vere i kiøbmandens haand ind til Frydens aar / i det samme skal det vdgaa / och hand skal komme til sin Eyedom igen.

Huo som seler en bolig inden stadens mur / hand haffuer it helt aars frist / til at løse den igen / Det skal vere tiden inden huilcken hand maa løse den igen. Men løser hand den icke igen før end det ganske aar er omkring løbet / Da skal den som den købte oc hans effterkommere beholde den euindelige / Oc det skal icke gaa til løsen i Frydens aar. Men er det it Huss paa Landz byen / der som ingen mur er om / da skal mand regne det lige som andet Agers land / oc det skal vere løst i Frydens aar oc komme da frit igen.

Leuiternis stæder oc de huss i stæderne som deris eyedom er vdi / mue altid bliffue løsde / Huo som løser noget aff Leuiterne / huad heller det er huss eller stad som hand haffuer besidet / da skal hand lade det til løsen i Frydens aar / Thi at husene i Leuiternis stæder er deris eyedom iblant Jsraels børn. Men Marcken vden faare deris Stæder skal mand icke sele / Thi det er deris Eyedom euindelige.

Naar din Broder forarmis / oc bliffuer fattig hoss dig / Da skalt du an amme hannem tilExo. 22. dig som en Fremmet eller som en Gest / at hand kand leffue hoss dig / Oc du skalt inted aager tage aff hannem ey heller offuergifft / men du skalt frøcte dig for din Gud / Paa det at din Broder kand leffue hoss dig. Thi du skalt icke faa hannem dine pendinge paa aager ey heller regne hannem din kaast for dyr / Thi ieg er HERREN eders Gud / som førde eder aff Egypti land / at ieg vilde giffue eder Canaans land / oc vere eders Gud.

Om din Broder bliffuer forarmet hoss dig / oc hand seler sig dig / da skalt du icke ladeExo. 21.Deut. 15. hannem tiene som en euig træl / Men hand skal vere hoss dig som en Daglønere oc Gest / oc tiene hoss dig ind til Frydens aar. Da skal hand gaa løss fra dig / oc hans Børn met hannem / oc skal komme til sin Slect oc til sine Forfædris eyedom igen. Thi de ere mine Tienere som ieg vdførde aff Egypti land / der faare skal mand icke sele dem som euige Træle. Oc du skalt icke for strengelige regere offuer dem / Men du skalt frøcte dig for din Gud.

Men vilt du haffue Suenne oc Piger til liff egne / Da skalt du købe dem aff Hedningene / som ere omkring eder / aff Geste som ere fremmede iblant eder / oc aff deris Effterkommere / som de haffue fød i deris Land / De samme skulle i haffue til eyedom / oc i skulle beholde den / oc eders Børn effter eder / til eyedom / stedsse oc altid / dem skulle i lade vere euige Træle / Men offuer eders Brødre Jsraels børn / skal ingen strengelige regere offuer den anden.

Naar nogen Fremmet eller Gest bliffuer rig hoss dig / oc din Broder forarmis hoss hannem / saa at hand seler sig til den Fremmede eller Gest hoss dig / eller til nogen aff hans Slect / Da skal hand effter hans køb haffue ræt til at bliffue løss igen. Oc der maa oc nogen aff hans Brødre løse hannem / eller hans Faderbroder / eller hans Faderbroder søn / eller oc nogen anden aff hans neste Slect / Eller kand hand oc saa meget forhuerffue met sin egen haand / da skal hand løse sig. Oc hand skal regne met den som hannem købte fra det aar som hand solde sig paa / ind til Frydens aar / oc pendingene skulle regnis effter det aars tal som hand solde sig paa / oc hand skal regne sin dagløn der i met / i den ganske tid. Staar der end da mange aar igen / ind til Frydens aar / da skal hand der effter giffue dissmere for sin løsen / effter som hand er købt. Men staar der faa aar igen til Frydens aar / Da skal hand der effter igen giffue for sin løsen / oc hand skal regne sin Dagløn der iblant aar fra aar / Oc du skalt icke lade strengelige regere offuer hannem for dine øyen. Men kand hand icke løse sig / i denne maade / Da skal hand gaa løss vd |122 telse oc trusel.paa Frydens aar / oc hans Børn met hannem / Thi at Jsraels børn ere mine Tienere / som ieg førde aff Egypti land / Jeg er HERREN eders Gud.

J skulle icke gøre eder Affguder ey heller Billede / i skulle icke heller opreysse Støtter / eller Exo. 20.Deut. 5.Psal. 96.sette Tegenstene i eders Land / at i tilbede der faare / Thi ieg er HERREN eders Gud. Holder mine Sabbather / oc frøcter eder for min Helligdom / Jeg er HERREN .

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.